ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

יסודות ודיני ביטוח > ירושלים ערב

ירושלים
  יסודות ודיני ביטוח - מערך לימודים

התחלה  03.06.2012 (אחה"צ)

 


תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
03.06.2012 א' יסודות
הביטוח
16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי סיכון וביטוח, היסטוריה של הביטוח.
מושגי יסוד: חובת גילוי, זיקת ביטוח, שפוי תחלוף, ביטוח כפל,
הסיבה הקרובה, ביטוח חסר, השתתפות עצמית, סף פיצוי, ערך כינון.
10.06.2012 א' יסודות
הביטוח
16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי
24.06.2012 א' יסודות
הביטוח
16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי גבול אחריות, סכום ביטוח, השבת סכום ביטוח לקדמותו, ענפי הביטוח השונים, חיתום, פרמיה.
01.07.2012 א' דיני
ביטוח
16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), עיסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, המו"מ לכריתת חוזה הביטוח.
15.07.2012 א' דיני
ביטוח
16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי סוכן הביטוח, מעמדו וזכויותיו.
22.07.2012 א' ביטוח לאומי 16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי זקנה, שאירים
נפגעי עבודה , נכות
05.08.2012 א' מס הכנסה בביטוח חיים 16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי שכיר, עצמאי, נישום, הכנסת עבודה, הכנסה מזכה, מדרגות מס,
סעיפים 45א ו- 47, תגמולים, קצבה. מיסוי ברווחים בקופות גמל "חוק רבינוביץ"
12.08.2012 א' יסודות
הביטוח
16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי השלמות, תרגולים
19.08.2012 א' יסודות ודיני ביטוח 16:30-18:00
18:15-19:45
20:00-21:30
נילי כספי חזרה כללית השלמות, תרגולים
מועד הבחינה ייקבע ע"י משרד האוצר
 
להזכירך, לפי נוהל של משרד האוצר הגשה לבחינה הינה אישית בלבד. לפיכך,

המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה במועד הנ"ל!
 
להרשם לבחינות של המפקח על הביטוח ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.mof.gov.il