ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

יסודות ודיני ביטוח > רשימה כללית

קורסי הכשרה לבחינות ביסודות ודיני ביטוח – שנת 2016-2017
רשימה כללית ותיאור הקורס

 

מס'שם הקורסמועד הפתיחהשעות
לימוד
מיקוםמס' מפגשיםמס' שעותמועד הבחינה
        
1.יסודות ודיני ביטוח17.04.2016אחה"צירושלים126012.07.2016
2.יסודות ודיני ביטוח18.04.2016אחה"צחיפה136512.07.2016
3.יסודות ודיני ביטוח19.04.2016אחה"צתל-אביב136512.07.2016
4.יסודות ודיני ביטוח20.04.2016אחה"צבאר-שבע126012.07.2016
5.יסודות ודיני ביטוח24.05.2016בוקרתל-אביב 136512.07.2016
6.יסודות ודיני ביטוח04.09.2016אחה"צירושלים126005.12.2016
7.יסודות ודיני ביטוח29.08.2016אחה"צ חיפה136505.12.2016
8.יסודות ודיני ביטוח30.08.2016אחה"צתל-אביב136505.12.2016
9.יסודות ודיני ביטוח31.08.2016אחה"צבאר-שבע126005.12.2016
10.יסודות ודיני ביטוח18.12.2016אחה"צירושלים1260מרץ 2017
11.יסודות ודיני ביטוח11.12.2016אחה"צחיפה1365מרץ 2017
12.יסודות ודיני ביטוח 13.12.2016אחה"צתל-אביב1365מרץ 2017
13.יסודות ודיני ביטוח 21.12.2016אחה"צבאר-שבע1260מרץ 2017
14.יסודות ודיני ביטוח23.04.2017
אחה"צ ירושלים1260יולי 2017
15.יסודות ודיני ביטוח26.04.2017אחה"צ חיפה1365 יולי 2017
16.

יסודות ודיני ביטוח 


27.04.2017

אחה"צ 

תל-אביב

13

65

יולי 2017
17.

יסודות ודיני ביטוח28.04.2017אחה"צ 
באר-שבע 1260יולי 2017
18.יסודות ודיני ביטוח23.05.2016בוקרתל-אביב 1365יולי 2017
 


  הערות:
 
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים עד למכסה.
2. . לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במועדי הקורסים. 

 
  
הנושאים העיקריים:
 
יסודות הביטוח:סיכון וביטוח, היסטוריה של הביטוח. מושגי יסוד: חובת גילוי, זיקת ביטוח, שפוי תחלוף, ביטוח כפל, הסיבה הקרובה, ביטוח חסר, השתתפות עצמית, סף פיצוי, ערך כינון.גבול אחריות, סכום ביטוח, השבת סכום ביטוח לקדמותו, ענפי הביטוח השונים, חיתום, פרמיה
 
דיני ביטוח: חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), עיסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, המו"מ לכריתת חוזה הביטוח.סוכן הביטוח, מעמדו וזכויותיו.
 
הביטוח הלאומי: זקנה, שאירים, נפגעי עבודה , נכות.
 
מס הכנסה בביטוח פנסיוני: שכיר, עצמאי, נישום, הכנסת עבודה, הכנסה מזכה, מדרגות מס,
סעיפים 45א ו- 47, תגמולים, קצבה. מיסוי ברווחים בקופות גמל "חוק רבינוביץ"