ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

יסודות ודיני ביטוח > ירושלים ערב

חיפה
יסודות ודיני ביטוח - מערך לימודים

התחלה  10.09.12(אחה"צ)
 
תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
10.09.2012 ב' יסודות
הביטוח
17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו סיכון וביטוח, היסטוריה של הביטוח.
מושגי יסוד: חובת גילוי, זיקת ביטוח, שפוי תחלוף, ביטוח כפל,
הסיבה הקרובה, ביטוח חסר, השתתפות עצמית, סף פיצוי, ערך כינון.
20.09.2012 ה' יסודות
הביטוח
17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו
24.09.2012 ב' יסודות
הביטוח
17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו
04.10.2011 ה' יסודות
הביטוח
17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו גבול אחריות, סכום ביטוח, השבת סכום ביטוח לקדמותו, ענפי הביטוח השונים, חיתום, פרמיה.
11.10.2012 ה' דיני
ביטוח
17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), עיסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, המו"מ לכריתת חוזה הביטוח.
15.10.2012 ב' דיני
ביטוח
17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו סוכן הביטוח, מעמדו וזכויותיו.
22.10.2012 ב' ביטוח לאומי 17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו זקנה, שאירים
נפגעי עבודה , נכות
29.10.2012 ב' מס הכנסה בביטוח חיים 17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו שכיר, עצמאי, נישום, הכנסת עבודה, הכנסה מזכה, מדרגות מס,
סעיפים 45א ו- 47, תגמולים, קצבה. מיסוי ברווחים בקופות גמל "חוק רבינוביץ"
05.11.2012 ב' יסודות
הביטוח
17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו השלמות, תרגולים
12.11.2012 ב' יסודות ודיני ביטוח 17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו חזרה כללית השלמות, תרגולים
19.11.2012 ב' יסודות
הביטוח
17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו חזרה כללית השלמות, תרגולים
26.11.2012 ב' יסודות ודיני ביטוח 17:00-19:15
19:30-21:00
אסתר קאלו חזרה כללית השלמות, תרגולים
מועד הבחינה ייקבע ע"י משרד האוצר  
 
להזכירך, לפי נוהל של משרד האוצר הגשה לבחינה הינה אישית בלבד. לפיכך,

המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

נא לדאוג להרשמתך לבחינה !
 
להרשם לבחינות של המפקח על הביטוח ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.mof.gov.il