ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

יסודות ודיני ביטוח > תל אביב בוקר

 
ירושלים
 
יסודות ודיני ביטוח - מערך לימודים
התחלה  16.12.2012 -אחה"צ

 
 
תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
16.12.2012 א' יסודות
הביטוח
16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד סיכון וביטוח, היסטוריה של הביטוח.
מושגי יסוד: חובת גילוי, זיקת ביטוח, שפוי תחלוף, ביטוח כפל,
הסיבה הקרובה, ביטוח חסר, השתתפות עצמית, סף פיצוי, ערך כינון.
23.12.2012 א' יסודות
הביטוח
16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד
30.12.2012 א' יסודות
הביטוח
16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד גבול אחריות, סכום ביטוח, השבת סכום ביטוח לקדמותו, ענפי הביטוח השונים, חיתום, פרמיה.
06.01.2013 א' דיני
ביטוח
16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), עיסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, המו"מ לכריתת חוזה הביטוח.
13.01.2013 א' דיני
ביטוח
16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד סוכן הביטוח, מעמדו וזכויותיו.
20.01.2013 א' ביטוח לאומי 16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד זקנה, שאירים
נפגעי עבודה , נכות
27.01.2013 א' מס הכנסה בביטוח חיים 16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד שכיר, עצמאי, נישום, הכנסת עבודה, הכנסה מזכה, מדרגות מס,
סעיפים 45א ו- 47, תגמולים, קצבה. מיסוי ברווחים בקופות גמל "חוק רבינוביץ"
03.02.2013 א' יסודות
הביטוח
16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד השלמות, תרגולים
10.02.2013 א' יסודות ודיני ביטוח 16:30-18:00
18:15:19:45
20:00-21:30
המרצה ייקבע בעתיד חזרה כללית השלמות, תרגולים
17.02.2013 א'     המרצה ייקבע בעתיד
24.02.2013 א'     המרצה ייקבע בעתיד
מועד הבחינה ייקבע ע"י משרד האוצר
 
להזכירך, לפי נוהל של משרד האוצר הגשה לבחינה הינה אישית בלבד. לפיכך,

המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה במועד הנ"ל!
 
להרשם לבחינות של המפקח על הביטוח ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.mof.gov.il