ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מועד וסילבוס של קורסי גמר > קורסים לבחינת גמר

קורסי הכשרה לבחינות גמר
 

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981 קובע שרק מי שיש בידו רשיון סוכן  ביטוח בר-תוקף מטעם המפקח על הביטוח רשאי לעסוק בתיווך וביעוץ בביטוח.
       
על פי חוק הנ"ל כתנאי לקבלת רשיון סוכן ביטוח כללי או סוכן ביטוח ימי או סוכן ביטוח פנסיוני או משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני, מחייב המפקח את המועמדים לעבור בהצלחה שלושה שלבים של הכשרה מקצועית ששלב המסכם ביניהם הוא שלב בחנינות גמר. השלב כולל בחינות הבאות:
 

       לקבלת רשיון סוכן ביטוח פנסיוני, משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני    
   - ביטוח פנסיוני     - בחינה של המפקח על הביטוח
  - ניתוח נ"ע (מקצועית א')   - בחינה של רשות לניירות ערך
 
       לקבלת רשיון סוכן ביטוח בעף ביטוח כללי    
   - ביטוח רכוש         - בחינה של המפקח על הביטוח
   - ניתוח תאונות      - בחינה של המפקח על הביטוח
 
       לקבלת רשיון סוכן ביטוח בעף ביטוח ימי   
  - ביטוח ימי            - בחינה של המפקח על הביטוח

 
לקבלת מידע נוסף ומפורט לגבי קורסי הכשרה בכל אחד מהקורסים נא ללחוץ על הלחצן המתאים.