ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

אודות > כללי התנהגות בלימודים   

  כללי התנהגות בלימודים  


1.  תלמידים חייבים לשמור על שקט ועל ניקיון.

2. הכנסת אוכל ושתייה לחדרי הלימוד - אסורה.

3. חל אסור מוחלט על העישון בכל הקומה בה ממוקמת המכללה. עישון מותר אך ורק בחדר המדרגות. באתרי הלימוד האחרים חייב התלמיד לציית לכללי ההתנהגות של המקום.

4.  תלמיד חייב לשמור על המשמעת שעבירותיה הן:
  - אי ציות להוראות של רשויות המכללה, מוריה או עובדיה שניתנו על ידם במסגרת מילוי תפקידם.
  - מסירת ידיעה כוזבת, ביצוע מעשה תרמית או הסתרת מידע ביודעין לשם קבלת זכויות כלשהן במכללה או בקשר ללימודים במכללה.
  - הונאה בבחינה או בבחני ביניים, בעבודות בית או בכל עבודה אחרת המוטלת על התלמיד בקשר ללימודיו במכללה.
  - הפרה של הוראות המתייחסות לבחינות או בחני ביניים או לעבודות בית או לכל עבודות אחרות המוטלות על התלמיד במסגרת לימודיו במכללה, לרבות הפרת הוראות בדבר התנהגות במהלך בחינות או בחני ביניים.
  - הפרה של הוראות או תקנות המתייחסות לשימוש במתקני המכללה או אתרי הלימוד השכורים  על ידיה ובכלל זה חדרי לימוד, ציוד הלימוד, משרדים וכדומה.
  - הפרעה להוראה או לכל פעילות אחרת המאושרת על ידי המכללה.
  - פגיעה במתכוון ברכוש המכללה.
  - התנהגות שיש בה משום פגיעה בכבודם, בגופם או ברכושם של מורי המכללה, עובדיה או תלמידיה, אם נעשה עקב או בקשר למעמדם כמורים, עובדים או תלמידים במכללה.

תלמיד שנמצא אשם בעבירות משמעת צפוי לאחד או יותר מהעונשים כפי שימצא לנכון על ידי הנהלת המכללה:
  - אזהרה
  - נזיפה
  - פסילת בחינה או בחני ביניים(ייחשב כשלון בציון 0)
  - איסור לגשת לבחינות במועד מסוים
  - ביטול השתתפות בקורס או בהשתלמות
  - אי מתן תעודה או אשור המעיד על לימודים
  - ביטול בדיעבד של הכרה בלימודים או בחלקם
  - הרחקה מהלימודים במכללה
  - ביטול זכויות על הישגים אשר הושגו במרמה