ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מהלך ההכשרה והמלצות > מהלך ההכשרה

                                                 מהלך ההכשרה


חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981 קובע שרק מי שיש בידו רישיון סוכן ביטוח בר-תוקף מטעם המפקח על הביטוח רשאי לעסוק בתיווך ובייעוץ בביטוח.

כתנאי לקבלת רישיון סוכן ביטוח כללי או סוכן ביטוח ימי או סוכן ביטוח פנסיוני או משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני, מחייב המפקח את המועמדים לעבור בהצלחה שלושה שלבים של הכשרה מקצועית שהם: בחינות ביסוד, התמחות הרלוונטית לענף הביטוח הנבחר ובחינות גמר.

הבחינות הנ"ל נערכות ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך.

להלן הבחינות הנדרשות:


 

בחינות גמר
)שלב ג'(
התמחות
)שלב ב'(
בחינות ביסודות
)שלב א'(
שם הענף
ביטוח פנסיוני
 
ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים
(מקצועית א')
התמחות בביטוח פנסיוני
של לא
פחות מ
- 30 שעות שבועיות
מוכחות במשך חצי שנה
יסודות ודיני ביטוח
כלכלה
חשבונאות
סטטיסטיקה ומימון
ביטוח פנסיוני
ביטוח רכוש
 
ביטוח תאונות
התמחות בביטוח כלל של לא פחות מ- 30 שעות שבועיות מוכחות במשך חצי שנה יסודות ודיני ביטוח
כלכלה
חשבונאות
סטטיסטיקה ומימון
ביטוח כללי
ביטוח ימי התמחות בביטוח ימי של לא פחות מ- 30 שעות שבועיות מוכחות במשך חצי שנה יסודותו דיני ביטוח
כלכלה
חשבונאות
סטטיסטיקה ומימון
ביטוח ימי

 

 

 

הערות:

1.  לא יוכל המועמד לקבלת רישיון סוכן הביטוח לגשת לבחינות גמר או להתחיל בהתמחות לפני שעבר בהצלחה כל  הבחינות ביסודות.
2.  לגשת לבחינות גמר ניתן בתקופת ההתמחות.


הבחינות שנערכות מטעם המפקח על הביטוח הן:

בחינות ביסודות                                                                                              בחינות גמר
_____________________________________________________________________

- יסודות ודיני ביטוח                                                                                  - ביטוח פנסיוני
                                                                                                              - ביטוח רכוש
                                                                                                              - ביטוח תאונות
                                                                                                              - ביטוח ימיהבחינות שנערכות מטעם הרשות לניירות ערך הן:

בחינות ביסודות                                                                                              בחינות גמר
_____________________________________________________________________

- כלכלה                                                               - סטטיסטיקה ומימון פיננסיים (מקצועית א)
- חשבונאות                                                          - סטטיסטיקה ומימון