ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

תקנון השהיית / הפסקת לימודים והחזר שכר לימוד     

                                             
א. דמי הרשמה - על אף כל האמור במסמך זה להלן, ובכל מצב שהוא, מובהר בזה, כי לא יוחזרו  סכומים  ששולמו  ו/או שישולמו על חשבון דמי הרשמה למכללה.
 
ב. מועד תחילת לימודים -לצורך תקנון זה, ייחשב מועד תחילת הלימודים:
(1) כמועד הפתיחה של הקורס אליו נרשם התלמיד; או
(2) כמועד הפתיחה של הקורס הראשון שנפתח מבין כלל הקורסים  אליהם נרשם התלמיד.                                                        
יובהר, כי מועד פתיחת קורס ייחשב, בין לפי הפרסום בתכנית הלימודים הרלוונטית לאותה שנה ובין לפי מועד פתיחתו בפועל, לפי המאוחר מביניהם.
תלמיד –תלמיד המכללה, לרבות מי שנרשם ולרבות מי שמסר להנהלת המכללה טופס הרשמה וטרם החל את לימודיו במכללה בפועל.
 
ג. השהיית לימודים -תלמיד המעוניין להשהות את לימודיו במכללה או מקצת הקורסים אליהם נרשם, בין טרם מועד תחילת הלימודים ובין לאחר מועד זה, יהיה זכאי לבקש השהיית לימודיו (להלן: "בקשת השהייה"), בכפוף לתנאים הבאים:

(1) התלמיד יגיש להנהלת המכללה בקשה בכתב, נושאת תאריך, הכוללת את נימוקי  ההשהיה וכן תקופת ההשהיה המתבקשת לגבי כל קורס בנפרד.

(2) בקשת ההשהיה תוגש להנהלת המכללה לא יאוחר מחודש לאחר מועד תחילת הלימודים.
(3) לא ניתן להשהות לימודים למשך יותר מ- 12 חודשים ממועד תחילת לימודים המקורי.
(4) בתום השהיית הלימודים, תתואם עם התלמיד מערכת המשך הלימודים בהתאם למספר המקומות הפנויים ולתוכנית הלימודים הרלוונטית לאותה שנה.
(5) במידה ותאושר השהיית לימודים, לא תינתן לתלמיד אפשרות לביטול הרישום / הפסקת לימודים, כמתואר להלן.
(6) להנהלת המכללה שיקול דעת בלעדי באישור  או דחיית הבקשה לפי העניין.
 
ד. ביטול הרישום / הפסקת לימודים –תלמיד המעוניין לבטל את רישומו טרם מועד תחילת לימודים, או להפסיק את לימודיו, יהיה זכאי להגיש בקשה בעניין להנהלת המכללה ולהחזר כספים על חשבון שכר הלימוד, ששולם בפועל (להלן: "בקשת ביטול"),כמפורט להלן:
 
(1) התלמיד יעביר להנהלת המכללה בקשה בכתב, נושאת תאריך, הכוללת נימוקי הביטול או הפסקת הלימודים, לפי העניין.
(2) למען הסר ספק, לא יוחזרו כספים בשל בקשת ביטול שהוגשה לאחר חודש ממועד תחילת הלימודים.
(3) החזר כספים, בכפוף לתנאים אלה, יהיה בניכוי עלות עזרי לימוד (ספרי לימוד ו/או ספרי תרגול ו/או קוד גישה לאינטרנט), בסך 250 ₪ בגין כל קורס אליו נרשם התלמיד, אשר בקשת הביטול בעניינו התקבלה במשרדי הנהלת המכללה, לאחר שבוע טרם מועד פתיחתו.
(4) החזר כספים על חשבון שכר לימוד, בכפוף לתנאים אלה, יהיה בהתאם למועד קבלת בקשת ביטול על ידי הנהלת המכללה, על פי הטבלה שלהלן:

 

מועד קבלת בקשת הביטול החלק היחסי להחזר
לפני מועד תחילת לימודים 100% (ללא דמי רישום)
עד שבועיים לאחר מועד תחילת לימודים 75% (ללא דמי רישום)
עד חודש לאחר מועד תחילת לימודים 50% (ללא דמי רישום)
לאחר חודש ממועד תחילת לימודים אין החזר
 

ה. אופן החזר שכר לימוד -עם אישור בקשת ביטול על ידי הנהלת המכללה, החזר כספים, על חשבון שכר לימוד ששולם בפועל, יתבצע תוך פרק זמן של כחודש, בכפוף לאמור בתקנון זה.
פרשנות -האמור בתקנון זה, יחייב את הנרשם ואת המכללה, ויהווה מקור בלעדי לאופן חישוב החזרי  סכומים  על חשבון שכר לימוד, בגין הפסקה או ביטול כאמור. לא תישמע טענה בדבר אי ידיעת/הבנת הכתוב בתקנון.

שכר לימוד > תקנון הפסקת לימודים