ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח > קורס שנתי להכשרה בביטוח פנסיוני > קורס חד שנתי תוכנית לימוד

   ב י ט ו ח      פ נ ס י ו נ י      
 
  המסלול החד-שנתי
 
מוצגת כדוגמא התכנית המפורטת של שנת הלימודים 2010-2011 
בשנת 2011 הקורס ייפתח בתאריך 30.10.2011
התכנית המפורטת של שנת הלימודים 2011-2012 תוצג בקרוב

תאריך יום מיקום
המפגש
מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י  ה ל י מ ו ד
             
17.10.2010 א'   יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
שלום בן-שרה סיכון וביטוח, היסטוריה של הביטוח.
מושגי יסוד: חובת גילוי, זיקת ביטוח, שפוי תחלוף, ביטוח כפל,
הסיבה הקרובה, ביטוח חסר, השתתפות עצמית, סף פיצוי, ערך כינון.
 
גבול אחריות, סכום ביטוח, השבת סכום ביטוח לקדמותו, ענפי הביטוח השונים, חיתום, פרמיה.
19.10.2010 ג'   יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
שלום בן-שרה
24.10.2010 א'   יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
שלום בן-שרה
26.10.2010 ג'   יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
שלום בן-שרה
31.10.2010 א'   דיני  ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
שלום בן-שרה חוק חוזה הביטוח, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), עיסקת ביטוח כהתקשרות חוזית, המו"מ לכריתת חוזה הביטוח.
סוכן הביטוח, מעמדו וזכויותיו.
02.11.2010 ג'   דיני
ביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
שלום בן-שרה
14.11.2010 א'   ב ח י נ ה      מ ס '      1
י ס ו ד ו ת       ו ד י נ י       ב י ט ו ח
16.11.2010 ג'   מבוא לביטוח חיים 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד ערכו הכלכלי של האדם
תוכניות קלאסיות: ריסק, מעורב, זפ"ק כל החיים, גמלא א',ב',ג',ד'.
23.11.2010 א'   תכניות בסיסיות 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד פדיון וסילוק פוליסה, השוואה בין תכניות.
 
23.11.2010 ג'   סדנת חישוב 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
28.11.2010 א'   תכניות ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד ביטוחים נוספים למקרה מוות: ריסק נוסף מבוטח א', ריסק למבוטח ב', הכנסה למשפחה, גילוי מחלות קשות. כיסויים נוספים: מוות מתאונה, נכות מתאונה.
30.11.2010 ג'   תכניות ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד כיסוי נוסף לאובדן כושר עבודה מלא
כיסוי נוסף לאובדן כושר עבודה חלקי הרחבות: נכות רגילה ונכות מקצועית.
 
 
תאריך יום מיקום
מפגש
מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י    ה ל י מ ו ד
               
05.12.2010 א'   תכניות ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד תכנית עדיף- הרקע, ההבדל מתכניות קלאסיות, שינוי יחסים וערכי פדיון,
תכנית עדיף 2001, אפיונים.
 
07.12.2010 ג'   סדנת חישוב 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד    
12.12.2010 א'   תנאי הפוליסה 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד תנאי הפוליסה: ההצעה, הוראות חוק חוזה ביטוח.
יסודות מתמטיים.
 
14.12.2010 ג'   סדנת חישוב 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד    
19.12.2010 א'   תכניות ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד תוכניות פוליסה 2004.
תוכניות פוליסה 2007.
 
21.12.2010 ג'   הצמדה בביטוח חיים 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד שיטות הצמדה: חצי שנתית, חודשית הסדר 35% הצמדה,  חוק חוזה ביטוח 1982- הצמדה משוקללת.  
04.01.2011 ג'   מס הכנסה ומערכת פנסיונית 16:00-17:30
17:45-19:15
חיים אריאל הסבר מונחים וניתוח סעיף 47 לפקודת מס הכנסה, תוכניות מאושרות לקופת גמל, ההבדל בין תוכניות הוניות לקיצבתיות/ פוליסת תגמולים לעצמאיים.  
09.01.2011 א'   16:00-17:30
17:45-19:15
חיים אריאל כללי משיכה מקופות גמל, הוראות תיקון מס' 3, סעיף 45 א': תיקון 153 לפקודת מס הכנסה, מיסוי רווחים בשוק ההון מיום 1.1.2003.  
11.01.2011 ג'   חיתום 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה גרופמן
 
תפקיד החתם ורופא חברת הביטוח מסמכים רפואיים.
תוספת רפואית, הגבלת אחריות חב' הביטוח.
 
16.01.2011 א'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד    
18.01.2011 ג'   פוליסה משתתפת ברווחים 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד עקרונות הפוליסה המשתתפת ברווחים: הצמדת הפרמיה והסיכונים, מבנה ההשקעה, תשואת האיזון, תוספת בונוס/מלוס בפוליסות קלאסיות.  
23.01.2011 א'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד    
25.01.2011 ג'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד    
30.01.2011 א'   ביטוח בריאות 16:00-17:30
17:45-19:15
יואל זיו הרקע והצורך, חוק בריאות ממלכתי ושב"ן, סוגי פוליסות בריאות, שיפוי ופיצוי, הסברים על חוזרי המפקח בנושאי בריאות.  
01.02.2011 ג'   ביטוח סיעודי 16:00-17:30
17:45-19:15
יואל זיו הרקע והצורך, אופי הסיכון הסיעודי
הגדרת הצורך הסיעודי.
 
08.02.2011 ג'     סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
 

 
 
 

תאריך יום מיקום המפגש מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
             
13.02.2011 א'   ב ח י נ ה      מ ס '      2
ביטוחי פרט
הצעה והפוליסה, סוגי ביטוח חיים, ערכי פדיון וסילוק, הצמדה, פוליסה המשתתפת ברווחים, ביטוחי בריאות והסיעוד, חיתום, מס הכנסה וביטוח אישי.
15.02.2011 ג'   דיני עבודה 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד         שלמה בכור חוק פיצויי פיטורין- סעיף 14 וסעיף 26. חוק הגנת השכר, הסכמים קיבוציים וציווי הרחבה.
20.02.2011 א'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
27.02.2011 א'   מבוא לביטוח מנהלים 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד סעיף 17 (5) לפקודה ותקנה 19 לתקנות ק"ג, משמעות התקציב לביטוח פנסיוני ושימושו.
מיסוי בעת ההפקדה.
06.03.2011 א'   ב ח י נ ה      מ ס '      3
סדנת פרט
08.03.2011 ג'   ביטוח מנהלים, מבנה התכנית 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד חלוקה בין פיצויים ותגמולים, טבלת ערכי פדיון מיוחדים ומשמעותם, מגבלת הסיכונים מתוך ההפקדות/ פוליסה קלאסית, פוליסת עדיף.
13.03.2011 א'   ביטוח מנהלים - המשך 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד הגדלת שכר, הפקדות חד- פעמיות והוראות להשלמת חוב וותק פיצויים במסלול הקלאסי ועדיף.
15.03.2011 ג'   ביטוחים עסקיים 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד ריזיקוקולקטיבי – חוזרי המפקח
ביטוח אנשי מפתח, ביטוח שותפים.
22.03.2011 ג'   ביטוח מנהלים – כללי משיכה 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד משיכת תגמולים מתוכניות הוניות וקיצבתיות
חוק ההסדרים 2000,
משיכת פיצויים ומקלטי מס.
27.03.2011 א'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
29.03.2011 ג'   ביטוח מנהלים -
הוראות שונות
16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד זכאות ללא תנאי בפוליסות 2004, יחוס הוצאות.                              טיפול בטפסי 161.
פוליסה 2007.
03.04.2011 א'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
05.04.2011 ג'   ביטוח מנהלים לחברות,
בעלי שליטה
16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד הוראות סעיף 32 (9) – בעלי שליטה
הגדרת חברים בעלי שליטה , אופציה לביטוח, בחירת תוכנית אופטימאלית.
10.04.2011 א'   הביטוח הלאומי 16:00-17:30
17:45-19:15
משה טליתמן
 
 
חובת הביטוח ותקרת השכר לחשוב דמי ביטוח לאומי. קיצבאות חיסוד: זיקנה, שאירים ונכות כללית,
נפגעי תאונות עבודה, זכויות עובדים בפשיטת רגל המעביד.
12.04.2011 ג'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
26.04.2011 ג'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
03.05.2011 ג'   דיני ירושה 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
חוק הירושה.
 
 
 
תאריך יום מיקום המפגש מקצוע ש ע ו ת המרצה
 
נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
             
15.05.2011 א'   ב ח י נ ה      מ ס '     4
ביטוחי מנהלים
דיני עבודה, ביטוח מנהלים, עדיף מנהלים, בעלי שליטה, ריזיקו קיבוצי, הביטוח הלאומי, ביטוח שותפים, אנשי מפתח, ביטוח משנה.
17.05.2011 ג'   ביטוח משנה 16:00-17:30
17:45-19:15
אילן גנון ביטוח משנה: מושגי יסוד. ביטוח משנה פקולטטיבי. ביטוח משנה בחוזה מיוחד.
22.05.2011 א'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
24.05.2011 ג'   תביעות 16:00-17:30
17:45-19:15
משה שפירא
?????
טיפול בתביעות בביטוח חיים, גמר תקופת ביטוח, מקרה מוות,
הלוואות בשעבוד הפוליסה.
29.05.2011 א'   סדנא
 
16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
 
31.05.2011 ג'   סדנא
 
16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
05.06.2011 א'   הפנסיה,
קרנות ותיקות
16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד ראשית הפנסיה במדינת ישראל. פנסיה מקיפה, פנסית יסוד, כללי הפנסיה הוותיקה (קרן זכויות)   הגרעון האקטוארי, רפורמה 10/2003.
12.06.2011 א'   קרנות פנסיה חדשות 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד איזון אקטוארי, הסדר 1995, קרנות חדשות, השינוי לקרן תשואה, הסדרי רציפות.                                         פנסיה תקציבית.
14.06.2011 ג'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
19.06.2011 א'   שילובים פנסיוניים 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד קרנות פנסיה כללית.
שילובים של תוכניות ביטוח מנהלים וקרנות פנסיה.
21.06.2011 ג'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
26.06.2011 א'   חוזרי המפקח על הביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
נילי כספי חוזרים שונים של המפקח על הביטוח: גילוי נאות, החלפת פוליסה, הלבנת הון.
רישוי סוכנים ויועצים.
03.07.2011 א'   ב ח י נ ה      מ ס '    5
ביטוח פנסיוני
דיני ירושה ושאירים, הלוואות ושיעבודים, תביעות, תקנות קופות גמל, קופות גמל בנקאיות, קרנות פנסיה
05.07.2011 ג'   סדנא 16:00-17:30
17:45-19:15
דיטה גולדשמיד  
12.07.2011 ג'   ב ח י נ ה      מ ס '   6
סדנת מנהלים.
 
 

1. יתכנו שינויים במהלך הקורס.