ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

אודות > לשכת סוכני ביטוח בישראל   

לשכת סוכני ביטוח בישראל
החותם המקצועי של סוכן הביטוח

לשכת סוכני ביטוח בישראל נוסדה בתל-אביב לפני כ- 65  שנים והיא מהווה את הגוף המייצג של סוכני הביטוח בישראל. הלשכה מונה כ- 3500 חברים, סוכני ביטוח עצמאיים המאורגנים ב- 6 מחוזות וב- 15סניפים. הלשכה היא עמותה וולונטרית המנוהלת על ידי אסיפה כללית, מועצה ארצית וועד פועל. ללשכה הנהלה מקצועית שבראשה עומד מנכ"ל. בין מטרותיה העיקריות של הלשכה כפי שהן מוגדרות בתקנות:
 
•  עמידה על האינטרסים הכלכליים ועל שמירת התחום ורמתו למען הגנת ענייניו של המבוטח.

•  קיום פיקוח וביקורת מקצועיים והפעלתם של כללי נוהג מחייבים ועקרונות אתיקה מקצועיים.

• שיפור רמתם המקצועית של סוכני הביטוח לרבות רמת ההתמחות של עתידים להיות סוכני
  הביטוח.

המכללה לפיננסים וביטוח ע"ש שלמה רחמני ז"ל הינה אחד הנדבכים המרכזיים בפעילותה של הלשכה מבחינת המחויבות האנושית והקצאת התשומות בכח אדם ובמשאבים. המכללה לפיננסים וביטוח מהווה את ההגשמה המעשית לדגלה של הלשכה כ"חותם המקצועי של סוכן הביטוח".


המיועד להיות סוכן ביטוח חייב להגדיר עבור עצמו ועבור הסביבה את המשמעות הייחודית של המקצוע

להיות סוכן ביטוח פירושו השקעה מתמדת של זמן, לימוד ומשאבים, אמון עמוק בשליחות החברתית שבמקצוע