ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

 חובת השתתפות בלימודים
 

1מערך הלימוד בתיק התלמיד תוכנס עבור התלמידים תכנית לימודים המפרטת את הנושאי הלימוד, תאריכי ההרצאות ונושאי השיעורים בכל מועד ומועד. החומר נועד לעזור לתלמידים להתמצא במבנה הקורס ולעקוב אחר התפתחות הלימודים. נא להקפיד ולעיין בתכנית הלימודים! כל השינויים האפשריים בתכנית הלימודים יובאו לידיעת התלמידים אישית ו/או בכתב בהקדם.

2.  חובת השתתפות בלימודים חלה חובת השתתפות בכל ההרצאות ואין לעזוב את הלימודים לפני סיומם. רישום נוכחות בשיעורים יתבצע על ידי המרצים פעמיים בשיעור: 15 דקות לאחר פתיחתו ובסיומו. מי שלא נכח בשתי הבדיקות  של אותו השיעור לא יחשב כנוכח בשיעור. אנו ממליצים לתלמידי המכללה לוודא את רישומם בטופס נוכחות לאחר כל שיעור ושיעור.

3.  חובת השתתפות בבחינות ובבחני ביניים.
     א. במהלך הלימודים יחוייבו תלמידי המגמה להכשרת סוכני ביטוח (קורסים ביסודות הביטוח) בבחני ביניים אשר ישולבו  בתכנית הלימודים כחלק אינטגראלי ממנה. ציון עובר - 60 . לנכשלים בבחני ביניים תינתן אפשרות למועד ב'.

     ב. במהלך הלימודים יחוייבו תלמידי המגמה להכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח בבחינות בהתאם לתכנית הלימודים. הבחינות ייערכ בשני המועדים: מועד רגיל - בו חייב לגשת כל תלמיד, מועד נוסף - מיועד לתלמידים אשר נבצר מהם לגשת למועד הרגיל מסיבה שתימצא מוצדקת, או לתלמיד אשר נכשל במועד הרגיל או לתלמיד אשר רוצה לתקן את הציון שקיבל במועד הרגיל.


     הערות:


- הרשות להבחן פעמיים איננה זכות אוטומטית: תלמיד אשר לא ניגש למועד הרגיל ולא ניגש  למועד הנוסף, או ניגש למועד הנוסף ונכשל, אינו זכאי למועד בחינה מיוחד. גם תלמיד שנכשל במועד הרגיל ונבצר ממנו לגשת למועד הנוסף איננו זכאי למועד בחינה מיוחד.
- מועדי הבחינות הרגילות ייקבעו על ידי המכללה וייפרסו בתכנית הלימודים כחלק אינטגרלי  ממנה. מועדי הבחינות הנוספות ייקבעו על ידי המכללה, יפורסמו לאחר פרסום התוצאות של הבחינה הרגילה ולא בהכרח יתקיימו בימים הרגילים של הקורס ובמקום הלימוד הקבוע.

תלמיד במגמה להכשרת סוכני ביטוח אשר נכח בלא פחות מ- 80% מההרצאות, ניגש לבחינת המפקח על הביטוח או של הרשות לניירות ערך לא יאוחר מ- 3 חודשים לאחר סיום הקורס ונכשל בבחינה, יהיה זכאי לקורס חוזר ללא תשלום נוסף באותו הנושא במשך שנה ממועד הכישלון, על בסיס מקומות פנויים, במסגרת עבודת המכללה. תלמיד במגמה להכשרת סוכני ביטוח אשר לא נכח ביותר מ- 20% מההרצאות נחשב כאילו לא השתתף בקורס ולא יהיה זכאי לקורס חוזר ללא תשלום נוסף במקרה של כשלון בבחינות המפקח על הביטוח או של הרשות לניירות ערך.

תלמיד במגמה להכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח אשר לא נכח ביותר מ- 20% מההרצאות במקצוע כלשהו, לא יוכל לגשת לבחינה באותו מקצוע ותלמיד זה יחוייב לחזור על לימודיו במקצוע האמור בשנת הלימודים הבאה.

תלמיד במגמה להעשרה מקצועית אשר לא נכח ביותר מ- 20% מההרצאות של ההשתלמות יחשב כאילו לא השתתף בה ולא יהיה זכאי לתעודת סיום ההשתלמות.

תלמיד במגמה להכשרת עובדי חברות וסוכנויות ביטוח אשר נכשל בבחינות הקורס או לא השתתף בהן לא יהיה זכאי לתעודת סיום מטעם המכללה

אודות > חובת השתתפות בלימודים