ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

סטטיסטיקה ומימון > קורס סטטיסטיקה ומימון חיפהקורסי הכשרה לבחינות בסטטיסטיקה ומימון 2016-2017
רשימה כללית ותיאור הקורס

 

 
מס'שם הקורסמועד הפתיחהשעות
לימוד
מיקוםמס' מפגשיםמס' שעות
לימוד
מועד הבחינה
                  
1.מימון וסטטיסטיקה07.01.2016אחה"צתל-אביב 2010025.05.2016

       
2.מימון וסטטיסטיקה07.01.2016אחה"צחיפה2010025.05.2016

 
3.מימון וסטטיסטיקה
26.01.2016אחה"צירושלים2010025.05.2016

       
4.מימון וסטטיסטיקה17.07.2016אחה"צחיפה20100נובמבר 2016
        
5. מימון וסטטיטיקה 18.07.2016אחה"צתל-אביב 20100נובמבר 2016
6.מימון וסטטיסטיקה 19.07.2016אחה"צבאר-שבע20100נובמבר  2016
7.מימון וסטטיסטיקה 18.08.2016בוקר 
תל-אביב20105נובמבר 2016
8.מימון וסטטיסטיקה05.01.2017אחה"צ תל-אביב20100מאי 2017
9.
מימון וסטטיסטיקה05.01.2017אחה"צ חיפה20100  מאי 2017
10.

מימון וסטטיסטיקה 


31.01.2017

אחה"צ

ירושלים

20100

מאי 2017
 

 
הערות:
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים
    עד למכסה
2. . לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך
    ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.
הנושאים העיקריים - מימון
- חישובי ריבית פשוטה, ריבית מראש, תשלומים(לוח סילוקין פשוט), חישובי ריבית דה ריבית.
- חישובי ריבית דה ריבית, השוואה בין ריבית פשוטה לריבית דה ריבית, השוואה בין תזרימי מזומנים   
  המתקבלים בתקופות זמן שונות –היוון. היוון של סידרת תשלומים.
- המשך היוון של סידרת תקבולים, ריבית נקובה מול ריבית אפקטיבית , ריבית ריאלית מול ריבית נומינלית,
  משוואת פישר והכרת מושג הארביטראז'.
- בדיקת השקעות, שיטת הענ"נ והשת"פ. הערכת אג"ח. קריטריון תוחלת שונות. מבחני דומיננטיות סטטיסטיות.
- סוגי משקיעים, פונקצית התועלת. בדיקת השקעות לפי עקרון תועלת התוחלת, ולפי עיקרון תוחלת התועלת.
- הגדרת שוק יעל. בנית תיק המכיל 2 נכסים  מסוכנים.
- בנית תיק השוק, מודל ה-CML, מודל לתמחור נכסים מסוכנים- CAPM.
הנושאים העיקריים - סטטיסטיקה
מבוא, כללי הסיגמא: מושגים בדגימה סטטיסטית. התפלגות שכיחויות ותיאור גרפי שלהן.
סטטיסטיקה תיאורית: תוחלת/ממוצע ושונות של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף. מדדי מיקום ופיזור.  סטיית תקן. רבעונים.  משתנה אקראי בינומי – ניסוי, תוחלת ושנות.
טרנס' ליניארית, התפלגות נורמאלית: מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון. טרנספורמציה ליניארית של משתנה
הסתברות נורמאלית ומותנית: חוקי בייס ונוסחת הסתברות שלמה, הסתברות מותנית,
פילוג נורמאלי, פילוג נורמאלי סטנדרטי, פילוג נורמאלי - הסקת מסקנות מתוך מדגם,  רווח בר סמך ואמדן לתוחלת
משתנה מקרי, מ"מ בינומי, טרנס' ליניארית של מ"מ: קשר ליניארי בין 2 משתנים, קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם, הבנת המודל של רגרסיה פשוטה, ניבוי באמצעות רגרסיה.
רגרסיה ליניארית: מציאת פרמטרי רגרסיה במחשבון. מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגם.
סטיית תקן. רבעונים.  משתנה אקראי בינומי – ניסוי, תוחלת ושנות.