ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

סטטיסטיקה ומימון > קורס סטטיסטיקה ומימון חיפה

חיפה
קורס מימון
תוכנית לימודים

 

תאריך

נ ו ש א      ה מ פ ג ש

שעות

המרצה

 

02.02.2011
יום ד'

ריביות, היוון והצמדות

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

09.02.2011
יום ד'

ריביות, היוון והצמדות

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

16.02.2011
יום ד'

הלוואות (לוחות סילוקין) ותזרימים

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

23.02.2011
יום ד'

אג"ח

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

16.03.2011
יום ד'

בוחן מסכם – מימון חלק ראשון

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

21.03.2011
יום ב'

בדיקת כדאיות השקעה והשוואה בין השקעות בתנאי וודאות

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

 

23.03.2011
יום ד'

  השקעות בתנאי אי ודאות – נכסים מסוכנים
בחירת נכסים
שילוב נכסים ויצירת תיק השקעות

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

06.04.2011
יום ד'

מודל CAPM

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

13.04.2011
יום ד'

 מודל CAPM

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

27.04.2011
יום ד'

מבחן מסכם   – מועד א' + תרגול
 
חזרות ותרגולים

16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

 

02.05.2011
יום ב'

מבחן מסכם – מועד ב' + תרגול
 
חזרות ותרגולים

16:00-17:30
17:45-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

 

04.05.2011
יום ד'

השלמות, חזרות ותרגולים

17:00-19:15
19:30-21:00

יואב דוידוביץ

 

06.05.2011
יום ו'

מרתון (סטטיסטיקה + מימון)
 
חזרות ותרגולים

09:00-11:15
11:30-13:00

אסנת נחמיאס

 

נא לשים לב !
 
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ב' ו-ד' למעט השיעור האחרון
    (06.05.2011) אשר ייערכו ביום ו''.
 
 
 
 
 

קורס סטטיסטיקה
תכנית לימודים
 

תאריך

נושא המפגש

פירוט הנושא

שעות

המרצה

28.02.2011
יום ב'

קומבינטוריקה

 • דגימה סדורה עם חזרה

 • סידורים בשורה

 • בחירת תת קבוצה סדורה/לא סדורה

סידור במעגל סוגי התפלגויות.

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

09.03.2011
יום ד'

הסתברות   
 
טרנס' ליניארית

 • מבוא ופונקציית ההסתברות

 • קבוצות וריבוע הקסם

 • הסתברות מותנה

 • דיאגרמת עצים

 • תחולת ושונות בהסתברות

 • מדדי פיזור- שונות וסטיית תקן. מציאת ממוצע וסטיית תקן במחשבון.

טרנספורמציה ליניארית של משתנה אקראי

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

28.03.2011
יום ב'

סטטיסטיקה תיאורית

 • ערכים מרכזיים בסטטיסטיקה תיאורית-שכיח, חציון ותוחלת/ממוצע של משתנה אקראי סטטיסטי – בדיד ורציף.

 • תחום בין רבעוני וערכי חלוקה.

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

30.03.2011
יום ד'

התפלגות נורמאלית

 • ערכי חלוקה

 • חישוב תחום

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

04.04.2011
יום ב'

שני משתנים

 • קשר ליניארי בין 2 משתנים: קוואריאנס (שונות משותפת)  ומקדם מתאם,

     הבנת המודל של רגרסיה פשוטה

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

11.04.2011
יום ב'

שני משתנים - המשך

 • ניבוי באמצעות רגרסיה

 • מקדם המתאם כמסביר של חלק מהשונות במדגם

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

20.04.2011
יום ד'

בוחן

 • בוחן סטטיסטיקה

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

27.04.2011
יום ד'

הבוחן המסכם – מועד א' + תרגול
חזרות ותרגול

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

29.04.2011
יום ו'

מרתון
חזרות ותרגילים

09:00-11:15
11:30:13:00

אסנת נחמיאס

02.05.2011
יום ב'

הבוחן המסכם – מועד ב' + תרגול
חזרות ותרגול

17:00-19:15
19:30-21:00

אסנת נחמיאס

מועד הבחינה נקבע ע"י הרשות לניירות ערך והוא 12.05.2011
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

נא לדאוג להרשמתך לבחינה
להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il