ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

כלכלה > קורס כלכלה רשימה כלליתקורסי הכשרה לבחינות בכלכלה 2017– 2016
רשימה כללית ותיאור הקורס

 

 
מס'שם הקורסמועד הפתיחהשעות
לימוד
מיקוםמס' מפגשיםמס' שעות
לימוד
מועד הבחינה
        
1.כלכלה03.01.2016בוקרתל-אביב199518.05.2016
2.כלכלה03.01.2016אחה"צתל-אביב199518.05.2016
3.כלכלה07.01.2016אחה"צבאר שבע199518.05.2016
4.כלכלה06.01.2016אחה"צחיפה199518.05.2016
5.כלכלה14.07.2016אחה"צירושלים1995נובמבר 2016
6.כלכלה 14.07.2016אחה"צחיפה1995נובמבר 2016
7.כלכלה14.07.2016אחה"צתל-אביב 1995נובנמ 2016
8.כלכלה01.01.2017בוקר תל-אביב1995מאי 2017
9.כלכלה01.01.2017אחה"צתל-אביב1995מאי 2017
10.כלכלה 04.01.2017אחה"צ חיפה
1995מאי 2017
11.כלכלה 05.01.2017אחה"צ באר-שבע 1995מאי 2017
        
 
 
הערות:
 

1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים
    עד למכסה .
2. . לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך
    ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.
 
 
 
הנושאים העיקריים:
 
יסודות במיקרו כלכלה: מדע הכלכלה הפוזיטיבי, תופעת המחסור, עקומת התמורה לסוגיה השונים, יתרון יחסי ויתרון מוחלט. עקומת הביקוש וההיצע לסוגיהן, עלויות קבועות ומשתנות.  גמישיות לסוגיהם תכונות השוואה
וחישובים התנהגות הצרכן.עקומת הביקוש לסוגיה עקומת ההיצע לסוגיה עלויות קבועות ומשתנות.
התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים, סופסידיה, מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום.
קביעת שיווי משקל בתנאי תחרות משוכללת, פעולת המערכת הכלכלית כולה בתנאי תחרות ופתרון בעיות היסוד בכלכלה באמצעות מנגנות תחרות משוכלל. התערבות ממשלתית בשווי המוצרים על ידי מסים סובסידיה מכס וכן על ידי מחירי מינימום ומקסימום. תחרות בלתי משוכללת (מונופול) הסיבות להוצרות מונופול קביעת.
המחיר והכמות של מונופול קרטל.
 
יסודות במאקרו כלכלה: חשבונאות לאומית דוח רווח והפסד דוח מקורות ושימושים דוח  היווי ההון. דו"ח מקורות ושימושים והיווי הון. קביעת התוצר במשק מרכיבי ובניית ביקוש  מצרפי שיווי המשקל במערכת מאקרו כלכלית. כושר הייצור והייצור בפועל הביקוש להשקעה וחסכון. מדיניות פיסקאלית ומוניטארית  שוק הכסף היצע וביקוש לכסף  הגישה המודרנית שיווי משקל השפעת שינויים בביקוש ובהיצע לכסף.
 
יסודות בכלכלה בינלאומית: מאזן התשלומים - מבנה מאזן התשלומים ורישום פעולות בו (עסקאות יבוא ויצוא) פער ויציבות מאזן התשלומים. שוק מטבע חוץ, ביקוש למטבע חוץ, עקומת ההיצע של מטבע חוץ.
שיווי המשקל במטבע חוץ, שינוי בביקוש ובהיצע של מטבע חוץ מדיניות. שער חליפין.