ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

 קריאה וניתוח דו"חות כספיים
ההשתלמות מיועדת להרחבת הבנה במשמעות וסוגי הדו"חות הכספיים של חברות, ניתוח המשמעויות הנובעות מהדו"חות. ההשתלמות מתאימה לסוכנים המנהלים בעצמם משרדים, הדבר שמחייב דיווח שנתי, הכרה והבנה לעומק את המאזנים והדו"חות של חברות הביטוח.


נושאי לימוד עיקריים:

- סוג' הדו"חות.
- כללים חשבונאים קובלים.
- סעיפי המאזן.
- סעיפי רווח והפסד.
- יחסים פיננסיים עיקריים.
- דו"ח על תזרימי מזומנים.
- שיטות שונות להערכת שווי של חברה או סוכנות.
- דוגמאות מאזן.
פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > קריאה וניתוח דוחות כספיים