ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

שוק ההון בישראלהמציאות החדשה שנוצרה בשוק הביטוח בעקבות יישום המלצות ועדת בכר מחייבת את סוכני הביטוח בהתמצאות והבנה רחבות במתרחש בשוק ההון.

לאור השינויים הרבים הכלולים בחקיקה החדשה, ולאור התפתחויות השוק, לשכת סוכני ביטוח בישראל, באמצעות המכללה לפיננסים וביטוח נערכת על מנת להנחיל את מושגי היסוד ולהכשיר את ציבור הסוכנים בפעולות הקשורות במישורין ובעקיפין עם שוק ההון.


נושאי לימוד עיקריים:
– הבורסה לניירות ערך וסוגי ניירות ערך.
– איגרות החוב, קרנות נאמנות, קרנות גמל,קרנות פנסיה.
– איגרות החוב וכדאיות ההשקעה.
– המס על השקעות בישראל ובחו"ל.
– שיטות לשווק מוצרים פיננסיים.
– היבטים חוקיים והיבטים מעשיים.
– מאפיינים בולטים של אפיקי השקעה מרכזיים.
– סוגי הגורמים המשפיעים על השווקים.
– אפשרויות של סוכן הביטוח בשוק ההון.פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב!

המגמה להעשרה מקצועית > שוק ההון בישראל