ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

סוגיות במיסוי החיסכון, הביטוח והפנסיה           על פי המלצות ועדת רבינוביץ הוחל ב 1.1.2003- מס הכנסה בגין רווחים בשוק ההון. על הסוכן העוסק בביטוח פנסיוני להבין את משמעות המיסוי והפטורים ממנו כדי לתת ייעוץ מקצועי ללקוחותיו.


נושאי לימוד עיקריים:

-  הרקע לחוק והשינויים שחלו בו.
-  שיעורי המס השונים בחוק.
- קיזוז הפסדים.
- מכשירים פיננסיים סחירים ושאינם סחירים, בארץ ובחו"ל.
- ההשלכות על המוצרים הפנסיוניים השונים והפטורים הקיימים בהם.פרטי ההשתלמות ושכר הלימוד יפורסמו בקרוב

המגמה להעשרה מקצועית > סוגיות במיסוי החסכון