ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח חתמים > קורסחתמים למסלקים תל אביב

תל-אביב
 
קורס לחתמים ומסלקי תביעות
בביטוח כללי
 
המסלול הדו-שנתי
 
שנת ב'
 
תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
27.10.2011 ה' חבויות
 
מבוא
 
 
אחראיות לפי חוק
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי הגדרת הסיכון, מאפייני הסיכון והביטוח, ההצדקה המוסרית לביטוח חבויות
הבסיס הרעיוני של דיני נזיקין, מטרות דיני נזיקין,פקודת הנזיקין 1974  ונוסח חדש, הבסיס הרעיוני של דינינזיקין, מטרות דיני נזיקין, פקודת הנזיקין 1974 ונוסח חדש, אפיון האחריות,פטורים מאחריות,
סוגי האחריות,התרופות, חלוקת האחריות, חובת ההוכחה.
01.11.2011 ג' חבויות
 
מושגי יסוד
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי נזק תאונתי ונזק בלתי תאונתי, חבות עפ"י דין, מועד מקרה הביטוח, גבולות אחריות,השתתפות עצמית, רבדי סיכון, המבוטח, הפעילות המבוטחת,
מקום הפעילות,נשואי החבות,הוצאות משפטיות.
03.11.2011 ה' חבויות
תנאי הביטוח
 
 
כיסויים וחריגיהם
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי יריבות, הפוליסה והחוק, תנאים למקריה תביעה,חובת זהירות,
התיישנות, ביטול, תנאים מכללא.
ספציפיקציה של כיסויים, סוגי חריגים,חריגים שניתן לרכוש בביטוח  אחר, חריגים, חריגים מוחלטים,פטור המבטח, כיסויי חבות כלפי צד שלישי ככיסוי משלים.

 
 
 
 
 
 
 

 
תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
08.11.2011 ג' חבויות
 
 
חיתום סיכונים ופרמיה
 
אחריות מקצועית
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי תהליך ניתוח סיכונים, אמצעי המידע,
קביעת הפרמיה, ניתוח דוגמאות /פוליסות.
 
תוצרת הסיכון, הסיבות לתביעות מקצועיות, עילת התביעה, הגדרת החובות המקצועיות,אבחון הסיכונים המקצועיים, אחריות שילוחית ברשלנות מקצועית, רשלנות בביצוע תפקידים נלווים, חיתום סיכונים,
הפוליסה לביטוח אחריות מקצועית,
ניתוח דוגמאות ספציפית,
אחריות מקצועית לבעלי מלאכה.
15.11.2011 ג' חבויות
 
ביטוח אחריות מנהלים
 
ביטוח אחריות המוצר
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי הסיכון המבוטח, חובות המנהל, האם נחוץ הביטוח,בסיסי הפוליסה, נשואי החבות, הפוליסה, חריגים, חיתום סיכונים.
 
הגדרת  הסיכון  המבוטח, בסיסי יריבות, סוגי הפגמים, חוק אחריות למוצרים פגומים תש"מ ,1980
הכיסוי הביטוחי, חריגי הכיסוי,
גבולות טריטוריאליים, חיתום סיכונים, תעריף.
17.11.2011 ה' חבויות
ביטוח חבות מעבידים
 
חוק הביטוח הלאומי
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי הסיכון המבוטח, מרכיבי ההגדרה,
חיקוקי בטיחות.
 
"ביטוח סוציאלי " מהו?, ביטוח נפגעי עבודה (פרק ג',) הגמלאות, תחשיב מל"ל לעומת תחשיב נזיקין.
22.11.2011 ג' חבויות
תאונות עבודה
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי מצבי תאונה מסוכנים , סוגי תאונות,
פעולות מסוכנות, "גורם אישי" מסוכן, סוגי פגיעות, מניעת תאונות עבודה.
29.11.2011 ג' ב ח י נ ה      מ ס '     1
ח  ב  ו  י  ו  ת
01.12.2011 ה' יסודות שוק ההון
יסודות הכלכלה
16:00-17:30
17:45-19:15
עדי שרון  פונקציות הצריכה במשק לאומי והרכב תוצר לאומי גולמי
06.12.2011 ג' יסודות שוק ההון
יסודות הכלכלה
16:00-17:30
17:45-19:15
עדי שרון שוק כסף ומט"ח: השפעת ריבית ושער החליפין על התוצר הלאומי הגולמי ורמת האינפלציה. עקרונות הבסיסיים של פעילות מערכת הבנקאית
 
08.12.2011 ה' יסודות שוק ההון
יסודות המיון
16:00-17:30
17:45-19:15
רונן נחמיאס ריבית: נומינלית, אפקטיבית (מתואמת), ריאלית. מדד מחירים לצרכן ואינפלציה
13.12.2011 ג' יסודות שוק ההון
יסודות המימון
16:00-17:30
17:45-19:15
רונן נחמיאס היוון תזרימי מזומנים: הלוואת, תוכניות חסכון, לוחות סילוקין (משכנתאות)
15.12.2011 ה' יסודות שוק ההון
חשבונאות – עקרונות רישום
16:00-17:30
17:45-19:15
יואב דבידוביץ מבנה והרכב של דוחות כספיים: דוח רווח והפסד, דוח מאזן, דוח תזרים מזומנים
 
 
תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
05.01.2012 ה' יסודות שוק ההון
חשבונאות – עקרונות רישום
16:00-17:30
17:45-19:15
יואב דבידוביץ ניתוח פעילות העסק על סמך נתוני הדוחות: יחסים פיננסים – יחסי נזילות, יחסי מבני הון, יחסי איתנות פיננסית. סיכון עסקי, סיכון פיננסי וסיכון תפעולי.
10.01.2012 ג' יסודות שוק ההון
 
16:00-17:30
17:45-19:15
יבגני אורין מבוא לשוק ההון – הכרת סוגים עקרים של ניירות ערך ושיטת המסחר בבורסה בת"א.
17.01.2012 ג' ב ח י נ ה      מ ס '     2
י ס ו ד ו ת      ש ו ק      ה ה ו ן
19.01.2012 ה' ביטוחים הנדסיים
 
ביטוח הנדסי – הגדרות
 
תנאים כלליים בביטוח הנדסי
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי ענפי הביטוח ההנדסי, ביטוחים הנדסיים בישראל, מאפייני הביטוח,    השוואת כיסויים.
קביעת סכומי הביטוח, תגמולי הביטוח
24.01.2012 ג' ביטוחים הנדסיים
 
 
ביטוח שבר מכני
 
ביטוח נזקים תוצאותיים
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי סוגי הציוד המתאים לביטוח שבר מכי,הסיכון המבוטח,  חריגים,           תכנית השיפוי,סוגיות מיוחדות ,         קביעת השתתפות עצמית,תעריף הביטוח,שיקולי חיתום.
הפוליסה לביטוח אובדן רווחים עקב שבר מכנ,הפוליסה לביטוח קלקול סחורה.      

 
26.01.2012 ה' ביטוחים הנדסיים
 
 
ביטוח ציוד אלקטרוני
 
ביטוח צמ"ה
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי סוגי הציוד המתאים לביטוח אקטרוני,המבוטח, ביטוח הציוד,
אמצעי מאגר נתונים חיצוניים, ביטוח אובדן רווחים.
סוג הציוד המתאים לביטוח צמ"ה,
הסיכון המבוטח, חריגים, תכנית הביטוח, התניות בטיחות, התעריף,
שיקולי חיתום, ביטוח משלים.
31.01.2012 ג' ביטוחי בריאות
והסיעוד
ביטוחי בריאות
16:00-17:30
17:45-19:15
יואל זיו הרקע והצורך, חוק הבריאות הממלכתי והשב"נים, סוגי פוליסות הבריאות (מימון ניתוחים מסוימים, כל הניתוחים
 משלימים לשב"נים), שיפוי ופיצוי. הסברים על חוזרי המפקח בנושאי ביטוחי בריאות (הגדרת פרוצדורות ומחלות קשות).
02.02.2012 ה' ביטוחים הנדסיים
 
ביטוח עבודות קבלניות – הגדרות ומונחי יסוד
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי מבנה הביטוח, מטרת הביטוח, סוגי העבודות המבוטחות, תקבולי הפרמיות והתביעות בענף, מאפייני הביטוח, הפוליסות, המבוטחים,
תקופת הביטוח.

 
 
 
 
 

 
תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
07.02.2012 ג' ביטוחי בריאות
והסיעוד
 
 
ביטוחי סיעוד
16:00-17:30
17:45-19:15
יואל זיו הרקע והצורך, אופי הסיכוי הסיעודי, הגדרת הצורך הסיעודי (פעולות היום-יום, תשישות נפש), פוליסות בפרמיה קבועה ופרמיה משתנה, ערכי סילוק, פיצוי מול שיפוי, המשמעות וההשוואה להוראות חוק הסיעוד ופרקי הסיעוד בביטוחים משלימים של קופות החולים. ביטוחי סיעוד קולקטיביים והוראות המפקח.
14.02.2012 ג' ב ח י נ ה      מ ס '      3
ב י ט ו ח      ב ר י א ו ת     ו ה ס י ע ו ד
16.02.2012 ה' ביטוחים הנדסיים
 
 
ביטוח רכוש
 
 
ביטוח חבות ואחרים
16:00-17:30
17:45-19:15
איציק אוסטשינסקי נושא הביטוח, מאפייני הנזק המכסה,
אופני השיפוי, חריגים, הרחבות,
התעריף ודמי הביטוח, ניתח תיקי תביעות, בטוח הקמה, חיתום והתנאות בטיחות.
מהות הכיסוי,השיפוי, חריגים,  תקופת התחזוקה,התעריף ודמי הביטוח,ביטוח חבות שנתי, בטוח  חבות מעבידים,ביטוח אחריות המוצר לקבלנים,ביטוח  "עשור", ביטוח נזק תוצאתי.
23.02.2012 ה' ב ח י נ ה      מ ס '    4
ב י ט ו ח     ע ב ו ד ו ת      ק ב ל נ י ו ת      ו ה נ ד ס י ו ת
28.02.2012 ג' סיקור סיכונים 16:00-17:30
17:45-19:15
קובי רודה  
01.03.2012 ה' סיקור סיכונים 16:00-17:30
17:45-19:15
קובי רודה  
06.03.2012 ג' סיקור סיכונים 16:00-17:30
17:45-19:15
קובי רודה  
08.03.2012 ה' סיקור סיכונים 16:00-17:30
17:45-19:15
קובי רודה  
15.03.2012 ה' ב ח י נ ה      מ ס '     5
ס י ק ו ר      ס י כ ו נ י ם
20.03.2012 ג' סיקור סיכונים 16:00-17:30
17:45-19:15
קובי רודה סיור בשטח
השתתפות חובה
01.05.2012   ה ג ש ת    ע ב ו ד ת    ס י ו ם     ב נ ו ש א
" ס י ק ו ר      ס י כ ו נ י ם "  (בחינה 6)
 
 
 
 
 
 
 

 
תאריך יום קבוצה ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י         ה ל י מ ו ד מיקום המפגש
             
22.03.2012
 
ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אילנה
סגיס
סדנת תביעות  
27.03.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות  
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
29.03.2012
 
ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אילנה
סגיס
סדנת תביעות  
03.04.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות  
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
17.04.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אילנה
סגיס
סדנת תביעות  
01.05.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות  
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
03.05.2012 ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
   
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אילנה
סגיס
סדנת תביעות    
08.05.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות    
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
   
10.05.2012 ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
   
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד אילנה
סגיס
סדנת תביעות    
15.05.2010 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות    
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
   
17.05.2012 ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
   
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד אילנה
סגיס
סדנת תביעות    
22.05.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות    
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
   
24.05.2012 ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
   
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד אילנה
סגיס
סדנת תביעות    
29.05.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות    
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
   
 
 
תאריך יום קבוצה שעות המרצה נושאי הלימוד מיקום המפגש
             
31.05.2012 ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד אילנה
סגיס
סדנת תביעות  
05.06.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות  
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
07.06.2012 ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד אילנה
סגיס
סדנת תביעות  
12.06.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות  
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
14.06.2012 ה' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד אילנה
סגיס
סדנת תביעות  
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
19.06.2012 ג' קבוצה א' 16:00-17:30
17:45-19:15
יהודה אשד סדנת תביעות  
קבוצה ב' 16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
 
 
21.06.2012 ה'   16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד אילנה
סגיס
סדנת תביעות
28.06.2012 ה' ב ח י נ ה      מ ס '     7
ב ח י נ ת       ג מ ר        -         ט י פ ו ל     ב ת ב י ע ו ת
03.07.2012 ג'   16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סדנת חיתום
10.07.2012 ג' ב ח י נ ה      מ ס '     8
ב ח י נ ת       ג מ ר        -         ח י ת ו ם
 
 
 
 
נא לשים לב:
 
1. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ג' ו-ה'.
 
2. על מיקום שיעורי סדנאות תבוא הודעה נוספת.
 
3. יתכנו שינויים במערכת הלימודים.