ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ביטוח חתמים > קורסחתמים למסלקים תל אביב

תל-אביב
 
קורס לחתמים ומסלקי תביעות
בביטוח כללי
 
המסלול הדו-שנתי
 

שנת א'

 

תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
18.10.2010 ב' יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו מבוא למושגי ביטוח : מהו ביטוח? מרכיבי הסיכון(סיכון טהור/  פקולטיבי, תסכונת, סכנה שבחומר/אישיות), סיווגי סיכונים (אדם, רכוש, חבות), סיכון בר ביטוח. הבסיס הרעיוני של ביטוח (שיקום, פחתת אי ודאות...). חלוקה מנהלית של ענפי הביטוח (ביטוח חיים, כללי, ימי, ההתפתחות ההיסטורית של הביטוח. 
 
הבסיס החוקי לביטוח בישראל: מקורות משפט הביטוח בישראל, חוק חוזה ביטוח התשמ"א 1981, חוק הפיקוח על עסקי ביטוח התשמ"א 1981.
 
עקרונות הביטוח: זיקת ביטוח , עקרון השיפוי , עקרון התחלוף, עקרון ההשתתפות/ ביטוח כפל, עקרון הסיבה הקרובה.  עקרון הגילוי – חוזה "בתום לב".
 
עסקת הביטוח: הדמויות בעסקת הביטוח (מבטח בסקטור הפרטי/ ממלכתי, מבוטח, סוכן ביטוח, המוטב, צד שלישי), מועדים בחוזה הביטוח. רציפות החוזה וביטולו .   
 
 
20.10.2010 ד' דיני ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
25.10.2010 ב' יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו
27.10.2010 ד' דיני ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
01.11.2010 ב' יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו
03.11.2010 ד' י ו ם       ר ז ר ב י
08.11.2010 ב' יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו
10.11.2010 ד' דיני ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
15.11.2010 ב' יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו
17.11.2010 ד' דיני ביטוח 16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
 

 
 
 
 

תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
22.11.2010 ב' יסודות
הביטוח
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו מסמכי החוזה: הצעת הביטוח(הצעה לחוזה, מקור מידע, אסמכתא לעובדות מהותיות, מצורפות לפוליסה,
שאלה בעניין מהותי, שאלה גורפת). הפוליסה (הגדרת החוק, חובת ההבלטה, סעיף הפעולה, דף הרשימה, חריגים ותנאים).
 
עיקרים בפוליסה: דמי ביטוח (חובת המבוטח לשלמם, המועד לתשלום, תוצאות הפרת החוזה בשל פיגור בתשלום או הפסקתו). סוגי תחשיבים (שנתי, לתקופה קצובה). חובת ההוכחה. פרשנות החוזה.                                               
 
קרות מקרה הביטוח : מקרה הביטוח (חובת המבטח, חובת המבוטח, חובת צמצום נזק), תגמולי ביטוח (קבלת פטור, תשלום חד פעמי, חובת תשלום מתמשכת). סוגי נזק (שלם, חלקי). תגמולי ביטוח (מופחתים, המועד לתשלום, תגמולים שאינם שנויים במחלוקת). התיישנות.שלילת תגמולי ביטוח. השבת סכום הביטוח לקדמותו.            
 
ביטוח משנה- משותף: מטרות ביטוח משנה, הגנות ביטוח שנה (פקולטטיבי, חוזי), ביטוח משותף.
29.11.2010 ב' ב ח י נ ה      מ ס '      1
י ס ו ד ו ת       ו ד י נ י       ב י ט ו ח
06.12.2010 ב' דיני נזיקין
 
פקודת נזיקין – סקירה כללית
 
עושה העוולה והנושאי באחריות
16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
מטרת פקודת הנזיקין והיקפה, עוולות נזיקין למיניהם (הדגמה)
 
 
אחריות, אחריות שילוחית, המעביד, השולח, הפרת חובת חקוקה, מעוולים יחד – מזיקים במשותף, קטינים, בני זוג, בעלי חסינות משפטית, הסתחנות מרצון, אשם תורם – תרומת רשלנות, התיישנות העילה בנזיקין.
08.12.2010 ד' ביטוח רכוש
 
מבוא לביטוח רכוש
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו נושאי הביטוח, ייעודי הרכוש, בסיס הביטוח – "סכום הביטוח", מקרה הביטוח.
                                                     
  

תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
13.12.2010 ב' דיני נזיקין
 
עוולת הרשלנות
16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
מעשה או מחדל / מטרד, האדם הסביר, הנכון והכשיר לפעול, מבחן הציפיות, ריחוק הנזק, נטל ההוכחה (אש, מים ושאר דברים מסוכנים)
15.12.2010 ד' ביטוח רכוש
 
תנאים כלליים לביטוח רכוש
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו התאמת סכומי הביטוח, תגמולי הביטוח, רציפות החוזה, זכות התחלוף (שיבוב), ביטוח כפל
20.12.2010 ב' דיני נזיקין
 
עקרונות יסוד בתביעת נזיקין
16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
התקופות לנזקי גוף, רכוש ומימון בפיצוי כספי, סכומים שישתלמו עקב חוזה ביטוח, חובת התובע לפעול לשם הקטנת הנזק, תביעה ושיפוי במעוולים יחד, פס"ד פלילי כראיה במשפט אזרחי.
22.12.2010 ד' ביטוח רכוש
 
תנאי הפוליסה
 
 
סיכוני היסוד בביטוח רכוש
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו הפוליסה, תנאי הפוליסה הכלליים לעומת חוק חוזה הביטוח         
 
הנזקים המכוסים, סיכון אש, סיכון ברק, חריגי הפוליסה – סיכונים, סיכון ההתפוצצות, סיכון רעידת אדמה, נזק סערה וסופה, נזקי שיטפון, נזקי נוזלים, נזקי התנגשות, נזקי התפרעות וסכסוכי עבודה, נזק בזדון.      
10.01.2011 ב' דיני נזיקין
 
מבטחים לקביעת שיעור הנזק
16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
הקשר הסיבתי בין התאונה התואנה הנטענת, עקרון הגולגלת הדקה, שיטת לקביעת המצב הרפואי, נכות תפקידית.
12.01.2011 ד' ביטוח רכוש
 
סיכוני היסוד בביטוח רכוש
(המשך)
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו מטוסים וחפצים הנופלים מהם. סיכוני ביטוח חקלאי, ביטוח "אש מורחב", ביטוח "כל הסיכונים", סיכונים נוספים – ביטוח טרור, הגדרת הסיכון, חובת הזהירות של המבוטח. 
17.01.2011 ב' דיני נזיקין
 
ניתוח אלמנטים המרכיבים את סכום הפיצויים בתביעת נזיקין
16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
הוצאות, הפסדים בעבר, הפסדים בעתיד, זכויות סוציאליות, חישוב הנזק לפי ערכו ביום מתן פסק הדין, ריבית, מס הכנסה.
כאב וסבל, בושה, אובדן הנאה בחיים, קיצור תןכלת חיים.
תביעות תלויים, תביעות העיזבון.
תביעות קטינים ושאר ניזוקים שלא ניתן להעריך את נזקיהם, תשלומי המוסד לביטוח לאומי והשפעתם
19.01.2011 ד' ביטוח רכוש
 
סייגים והרכבות בביטוח רכוש
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו חריגי הפוליסה לביטוח אש, מגבלות מקום האירוע, מגבלות תכנית השיפוי, התאמת סכום הביטוח, סעיפי הרחבה נוספים, סעיפי משכנתא/שעבוד.
 
 

 
 
 
 

תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
24.01.2011 ב' דיני נזיקין
 
16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
חוק לתיקון דיני הנזיקין (הטבת נזקי גוף), תשכ"ד 1964 . פקודת ביטוח רכב מנועי.
חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה 1975 – סקירה כללית.
26.01.2011 ד' דיני נזיקין
 
16:00-17:30
17:45-19:15
עו"ד
ג'ון גבע
חוק אחריות למוצרים פגומים תש"ס 1980.
תביעה ישירה נגד חברת הביטוח, מעמד המדינה כאחראית בנזיקין, תביעות מכוח זכות חזרה על פי דין, המוסד לביטוח לאומי, תגמולים ושיקים (משרד הביטחון ומשטרת ישראל), בתי חולים, חברות הביטוח
31.01.2011 ב' ב ח י נ ה      מ ס '       2
ד י נ י       נ ז י ק י ן
02.02.2011 ד' ביטוח רכוש
 
תהליך החיתום
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו פונקצית החיתום, שיקוף החיתום, בחינת טיב הסיכון בביטוח אש וסיכונים נלווים, מקורות המידע.
07.02.2011 ב' י ו ם      ר ז ר ב י
09.02.2011 ד' ביטוח רכוש
 
ביטוח סיכוני העברה
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו הפוליסה לביטוח סחורה בהעברה, ביטוח אחראיות המוביל.
14.02.2011 ב' ביטוח רכב - חובה
 
הגדרות יסוד
 
הפוליסה לביטוח חובה
16:00-17:30
17:45-19:15
אמנון אריאלי מטרת הביטוח, "ביטוח חובה", מעורבות הרשות בגיבוש תנאי הביטוח, נושא הביטוח.
 
פוליסת שיפוי, הפוליסה והפקודה, הגבלת הנהג, הגבלות שימוש, הפוליסה והתעודה
16.02.2011 ד' ביטוח רכוש
 
ביטוח "כל הסיכונים" לרכוש מיוחד
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו ביטוח כל הסיכונים, ביטוח כל הסיכונים לחפצי ערך, ביטוח מטען בחו"ל, ביטוח תכשיטנים
21.02.2011 ב' ביטוח רכב - חובה
 
הפוליסה והתעודה לביטוח חובה
 
בסיס הביטוח – חוק פחת"ד
16:00-17:30
17:45-19:15
אמנון אריאלי עריכת התעודה ותשלומה, כתב סיכוי זמני, סמכות סוכן הביטוח, תחולה הטריטוריאלית ושיפוט, ביטול הפוליסה.
 
 
 
בסיס האחריות, מקרה ביטוח, יחוד העילה, חריגי כיסוי
23.02.2011 ד' ביטוח רכוש
 
ביטוח כספים וזכוכית
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו ביטוח כספים בכספת, ביטוח כספים בהעברה, ביטוח נאמנות, ביטוח שמשות.
 

 
 
 

תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
28.02.2011 ב' ביטוח רכוש
 
הפוליסה לביטוח דירה
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו מעורבות הרשות בנוסח החוזה, הרכוש המבוטח, הסיכונים המכוסים ("מקרה הביטוח", הגבלות לדירה םנויה, הגבלות לגבי דירה המשמשת גם לעסק, דרכי פיצוי, חישוב הפיצוי, ביטוח חסד, תנאים אחרים, חיתום סיכונים, ביטוחי דירה נפרדים, הרחבות לפוליסה התקנית, תעריף, תכנית הפוליסה לביטוח "כל הסיכונים" לתכולת הדירה.
07.03.2011 ב' ב ח י נ ה      מ ס '     3
ב י ט ו ח      ר כ ו ש     ו ס י כ ו נ י ם      נ י ל ו ו י ם
09.03.2011 ד' י ו ם        ר ז ר ב י
14.03.2011 ב' ביטוח רכב - רכוש
מבוא
16:00-17:30
17:45-19:15
אייקי שוורץ חטיבות הביטוח, הצגת הסיכון, היקף ביטוח הרכב, מאפייני ביטוח רכב, הגדרות יסוד.
16.03.2011 ד' ביטוח רכב – חובה
 
חישוב הנזק ודרכי הפיצוי
 
תהליכי ישוב תביעות
 
סילוק תביעות
16:00-17:30
17:45-19:15
אמנון אריאלי עקרונות פיצוי בנזיקין – השבת המצב לקדמותו, הגבלת הסעדים, עקרונות פיצוי מיוחדים,
 
חובת ההודעה, ניהול תביעה, "קרנית", מקום סוכן הביטוח בטיפול בתביעות, שלבי הטיפול בתביעה, זכויות השבה.
 
תוקף הפשרה, כתב פטור.
21.03.2011 ב' ביטוח רכב - רכוש
ניתוח סיכונים
16:00-17:30
17:45-19:15
אייקי שוורץ י עובדות מהותיות, גורמי הסיכון, שקלול גורמי הסיכון, מקורות מידע, הטיפול בסיכונים בלתי רצויים.
23.03.2011 ד' רכב - תביעות
 
קביעת הנזק ודרך השיפוי
16:00-17:30
17:45-19:15
אמנון אריאלי נזק חלקי, סוגי השיפוי, סוגיות מיוחדות, מוסכי הסדר.
28.03.2011 ב' ביטוח רכב - רכוש
ביטוח הרכב
16:00-17:30
17:45-19:15
אייקי שוורץ סוגי הנזק, השיפוי – לפני ערך השוק, הסיכונים המכוסים בפוליסה התקנית, אמצעי מנע לגניבה.
השוואת תנאי הפוליסות, סכום הביטוח, ביטוח חסר, משאיות, צמ"ה ונגררים, אוטובוסים, סחר ברכב, כלי רכב מיוחדים, סוגי צמ"ה בביטוח מקיף.
30.03.2011 ד' רכב - תביעות
 
קביעת הנזק ודרך השיפוי
16:00-17:30
17:45-19:15
אמנון אריאלי טופס התביעה, נוהל הטיפול בתביעה ע"י השמאי, "נזק גלמי", סוגי נזק.
השמאי, יחסי גומלין בין השמאי לבין מחלקת תביעות, הפיקוח על השמאי, תפקידו של סוכן הביטוח, יחסי גומלין בין השמאי לבין סוכן הביטוח והמבוטח, שמאות ממוכנת.
 

 
 
 
 
 

תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
04.04.2011 ב' ביטוח רכב - רכוש
חריגות והרחבות
 
ביטוח חבות לנזקי רכוש
16:00-17:30
17:45-19:15
אייקי שוורץ חריגים, הרחבות, זכות נתחלוף, השתתפות עצמית, ציי רכב קולקטיביים, ביטוח חלקי.
 
 
נושא הביטוח, גבול אחריות, השתתפות עצמית, מבחן האינטרס המשותף, הוצאות משפטיות, חריגים
06.04.2011 ד' רכב - תביעותתביעות מיוחדות 16:00-17:30
17:45-19:15
אמנון אריאלי תרמיות ביטוח, תביעות צד שלישי.
11.04.2011 ב' ביטוח רכב - רכוש
 
16:00-17:30
17:45-19:15
אייקי שוורץ חוזרי המפקח על הביטוח.
13.04.2011 ד' רכב - תביעות 16:00-17:30
17:45-19:15
אמנון אריאלי חוזרי המפקח על הביטוח
27.04.2011 ב' ב ח י נ ה      מ ס '     4
ב י ט ו ח      ר כ ב    ( ח ו ב ה ,   ר כ ו ש     ו ת ב י ע ו ת )
04.05.2011 ד' ביטוח תאונות אישיות
 
מושגי יסוד
 
 
הגדרות
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו נושאי הביטוח – פגעי גוף, פיצוי ע"פ החוק, ביטוח עקיף, בעיות היסוד המטופלות ע"י ביטוח תאונות אישיות, הבדל בין ביטוח תאונות לביטוח חיים, פיצוי ושיפוי, זיקת הביטוח.
 
הגדרת מושגי יסוד בביטוח תאונות , התגבשות מקרה הביטוח.
11.05.2011 ד' ביטוח תאונות אישיות
 
חיתום עסקים
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו סכום הביטוח ותגמולים, התפלגות תגמולי הביטוח בביטוח תאונות, השתתפות עצמית, ניתוח סיכונים, גיבוש תכנית הביטוח
16.05.2011 ב' ביטוח תאונות אישיות
 
תכנית הביטוח
תנאי הפוליסה
16:00-17:30
17:45-19:15
אסתר קאלו מבנה הפוליסה, התכנית הבסיסית, חריגים, הרחבות, תכנית מיוחדת, ביטוחי בריאות.
 
תנאים למקרה תביעה, תנאים אחרים
23.05.2011 ב' ב ח י נ ה      מ ס '     5
ב י ט ו ח      ת א ו נ ו ת    א י ש י ו ת
25.05.2011
 
ד' אובדן רווחים
 
הגדרות ומושגי יסוד
16:00-17:30
17:45-19:15
נחמן ברנפלד התנאים הבסיסיים לכיסוי נזק תוצאתי, עקרון השיפוי בביטוח נזק תוצאתי, חובת הקטנה של המבוטח, צורת השיפוי לנזק תוצאתי.
30.05.2011 ב' אובדן רווחים
מושגי יסוד חשבוניים
16:00-17:30
17:45-19:15
נחמן ברנפלד מחזור – "מקורות".
"יודים".
01.06.2011 ד' אובדן רווחים
הגדרת הפוליסה לביטוח נזק תוצאתי
16:00-17:30
17:45-19:15
נחמן ברנפלד הגדרת "רווח גולמי", כיסוי הפוליסה, תקופת השיפוי, ביטוח שכר עבודה, חישוב הפרמיה.
 

 
 
 
 

תאריך יום מקצוע ש ע ו ת המרצה נ ו ש א י      ה ל י מ ו ד
           
06.06.2011 ב' אובדן רווחים
תנאי הפוליסה
16:00-17:30
17:45-19:15
נחמן ברנפלד הגדרת יסוד, סעיף ביטוח חסר, השתתפות עצמית, עובדות מהותיות, סייגים, נוהל טיפול בתביעה, תנאים אחרים.
13.06.2011 ב' אובדן רווחים
ניתוח תביעות, הרחבות וביטוחים נוספים
16:00-17:30
17:45-19:15
נחמן ברנפלד הרחבות.
פוליסת אבדן רווחים מאש מול הפוליסה לביטוח נזק תוצאתי משכר מכני, ביטוח נזק תוצאתי לבתי עסק.
20.06.2011 ב' ב ח י נ ה      מ ס '      6
ב י ט ו ח      א ו ב ד ן      ר ו ו ח י ם
 

 
נא לשים לב:
1.     כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ב' ו-ד'
2.     בתאריכים 03.11.10, 07.02.11 ו- 09.03.11 (ימים רזרביים) הלימודים יתקיימו במידת הצורך אשר ייקבע ע"י הצוות הפדגוגי.
על קיום הלימודים בתאריכים הנ"ל תבוא הודעה נוספת.
3. ייתכנו שינויים במהלך הקורס.
 
נא לדייק !