ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

חשבונאות > קורס חשבונאות רשימה כלליתקורסי הכשרה לבחינות בחשבונאות 2015-2016
רשימה כללית ותיאור הקורס
 

 

מס'שם הקורסמועד הפתיחהשעות
לימוד
מיקוםמס' מפגשיםמס' שעות
לימוד
מועד הבחינה
        
1.חשבונאות03.01.2016אחה"צחיפה 199522.05.2016
2.חשבונאות06.01.2016בוקרתל אביב199522.05.2016
3.חשבונאות06.01.2016אחה"צתל-אביב199522.05.2016
4.חשבונאות13.07.2016אחה"צירושלים1995מאי 2016
5.חשבונאות13.07.2016אחה"צחיפה1995נובמבר 2016
6.חשבונאות 13.07.2016אחה"צתל-אביב1995נובמבר 2016
7.חשבונאות 01.01.2017אחה"צ חיפה1995מאי 2017
8.חשבונאות 02.01.2017אחה"צירושלים 1995מאי 2017
9.חשבונאות 04.01.2017בוקרתל-אביב1995מאי 2017
10.חשבונאות 04.01.2017אחה"צ תל-אביב 1995מאי 2017
        
 

 
הערות:
 
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים
    עד למכסה.
2. . לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך
    ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.
 
 
 
הנושאים העיקריים:
 
מבוא לחשבונאות - הנחות ועקרונות: מבנה הדו"חות הכספיים – מאזן, מבנה הדו"חות כספיים – רווח והפסד, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח על שינויים בהון עצמי, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח על תזרימי מזומנים, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח דירקטורים על מצב עניני התאגיד.
 
כללי חשבונאות מקובלים: רכוש שוטף – מזומנים, השקעות לזמן קצר, ,לקוחות, חייבים ויתרות חוב,
רכוש שוטף – מלאי, השקעות קבע, רכוש קבוע,  רכוש אחר והוצאות נדחות, התחייבויות שוטפות, התחייבויות לזמן ארוך – עתודות, התחייבויות לזמן ארוך – הלוואות, אג"ח ואג"ח להמרה, התחייבויות תלויות, קבוצת ההון העצמי.
 
דו"חות כספיים: דו"חות כספיים מותאמים, דו"חות מאוחדים, אירועים לאחר תאריך מאזן, רווח למניה
דו"חות לתקופת ביניים, ניתוח דו"חות כספיים.