ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

חשבונאות > קורס חשבונאות תל אביב

תל-אביב
 
קורס חשבונאות
תכנית לימודים
 

 
 

תאריך
 
נושא המפגש
 
שעות המרצה
04.01.2012
יום ד'
מבוא : מהי חשבונאות , מטרתה ופירוט המשתמשים בדוחות : חיצונים ופנימיים
(א)    עקרונות חשבונאיים מקובלים GAAG: מה אלו העקרונות ולשם מה הם נועדו, מי קובע את העקרונות בישראל, ארה"ב ובתקינה הבינ"ל, והסבר על IFRS. 4 הנחות יסוד הסביבתיות, עקרונות GAAP, בסיס צבירה על בסיס מזומן, מהן התכונות הנדרשות מהדוחות הכספיים.
(ב)     מבוא לדוחות כספיים- מטרת הדוחות הכספיים, מהם הדוחות הכספיים,  הצגת וגילוי דו"ח רווח והפסד, מאזן, דו"ח שינוי בהון העצמי ויעוד רווחים – סעיפים וקבוצות מרכזיים ביאורים לדוחות הכספיים ( ביאור מדיניות, ביאור התקשרויות.

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
11.01.2012
יום ד'
(ג)      הסבר על סדר עריכת הדוחות הכספיים הקשר בין דו"ח רווח והפסד למאזן , משאוות הזהות החשבונאית
(ד)    הבדל בין נכס להוצאה, מה זה הון עצמי, נכסים והתחייבויות וקבוצותיהם .

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
18.01.2012
יום ד'
השלמות, חזרות ותרגולים 09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
25.01.2012
יום ד'
 

 
(א)    דו"ח רווח והפסד –הסבר לעומק , הוצאות מכירה וכלליות א'+ב' , 'מפעל תעשייתי, חישוב עלות המכר,  חברה ציבורית ונותנת שירותים
(ב)    המאזן – הצגת מבנה מאזן לעומק

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
01.02.2012
יום ד'
(א)    מלאי – שיטות להצגה : תקן חשבונאות 26 (לפי IAS2)
(ב)    חישוב מלאי : מ"מ , נרי"ר, נאיר , חישוב מלאי שנשרף עפ"י רווח גולמי ועוד
(ה)    תרגול + שיעורי בית

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
 

 
 
 

תאריך
 
נושא המפגש
 
שעות המרצה
08.02.2012
יום ד'
(א)      פתרון חלקי שיעורי בית
(ב)       התאמות סוף שנה – הוצאות חתך
 

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
15.02.2012
יום ד'
(א) פתרון חלקי שיעורי בית
(ב) לקוחות  : הלח"מ, שיטות לחומ"ס
(ג)        רכוש קבוע – שיטות רישום והפחתה
     הגדרות,שיטות,הצגה במאזן,שיפור,מכירה

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
22.02.2012
יום ד'
 (א)תקן 27 – שיטת עלות/שיערוך.
(ב) תקן 15 – ירידת ערך
(ג) מענק השקעה
(ד)אירועים לאחר תאריך מאזן
                                       
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
29.02.2012
יום ד'
פתרון שיעורי ביית
 (ב)התחייבות – בסיס הצגה ודיווח + הצמדה לממד ולשער חליפין התחייבויות תלויות ונכסים תלויים – טיפול
(ג)הפרשות למאזן : פיצוי פיטורין, לחופשה : עתודה בניכוי יעודה
(ד)התחייבות לז"א – אג"ח, ניכיון , פרמיה , חלויות שוטפות ועוד
      תרגול ושיעורי בית

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
02.03.2012
יום ו'
(א)              הרכב ההון העצמי : מ"ר, מב"כ וקרנות.
(ב)    חלוקת דיבידנד : הכרזה , תשלום.
(ג)      רכישה עצמית של מניות
(ד)    דוח השינויים על הון העצמי
(ה)    תנועה בחשבון ההון העצמי
(ו)      כתבי אופציות אג"ח להמרה – תקן 22 ותיקון עפ"י תקן 31
      (ז)      שיעורי בית
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
07.03.2012
יום ד'
(א)    מיסים על הכנסה  - תקן חשבונאי 19
(ב)    שינויים חשבונאיים יאס 8
תרגול לקראת מבחן ביניים + פתרון שיעורי בית
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
14.03.2012
יום ד'
(א)    תקן 25 הכרה בהכנסה
(ב)    תקן  30
(ג)      תקן 16 נדלן להשקעה

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
21.03.2012
יום ד'
(א)    פתרון שיעורי בית
(ב)     גל"ד 44 –השקעות בני"ע סחירים  לז"ק /ז"א\(חלוקה להשקעות קבע ולהשקעות שוטפות) יאס 39
(ג)      שיטת השווי המאזני כולל תקן חשבונאי 20 – ג"ד 68
(ד)    דוחות כספיים מאוחדים- ג"ד 57 , IFRS3
(ה)    תרגול + שיעורי בית

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
28.03.2012
יום ד'
(א)    פתרון שיעורי בית
(ב)    דוח על תזרימי מזומנים : הכנה , הסבר על תז"מ מפעילות רגילה, תז"מ מפעילות השקעה, תז"מ מפעילות מימון
(ג)      תרגול  + שיעורי ביית

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
04.04.2012
יום ד'
מרתון תרגילים 09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
 

 
 
 

תאריך
 
נושא המפגש
 
שעות המרצה
11.04.2012
יום ד'
(א)     פתרון שיעורי בית
(ב)     הרווח למניה – תקן חשבונאי 21 :,( רגיל , מדולל )

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
18.04.2012
יום ד'
השלמות, תרגולים וחזרות 09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
23.04.2012
יום ב'
הבוחן המסכם – מועד א'
 
(א)    פתרון שיעורי בית
(ב)    ניתוח דוחות כספיים – יחסים פיננסיים
(ג)      תרגול
תרגול לפני מבחן
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
04.05.2012
יום ו'
הבוחן המסכם  - מועד ב'
(ו)      פתרון המבחן
(ז)     תרגול כל הנושאים
השלמות
השלמות : דוחות כספיים מותאמים
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
06.05.2012
יום א'
פתרון שאלות ממבחנים
סיכום הקורס

 
09:30-11:45
12:00-13:30
המרצה ייקבע בעתיד
 

מועד הבחינה ייקבע ע"י הרשות לניירות ערך
 
להזכירך, לפי נוהל של הרשות לניירות ערך הגשה לבחינה הינה אישית בלבד.

לפיכך, המכללה אינה אחראית לשיבוצם או אי שיבוצם של תלמידיה לבחינה.

 
נא לדאוג להרשמתך לבחינה

להרשם לבחינה הנ"ל ניתן באמצעות אתר האינטרנט www.isa.gov.il

   
 

 
נא לשים לב !
 
1. המרצה בקורס – מטעם חברת "אורין–שפלטר – השכלה פיננסית בע"מ".
 
2. כל שיעורי הקורס יתקיימו בימי ד' למעט 4 הרצאות
    - שתי הרצאות (02.03.2012 ו- 04.05.2012) אשר ייערכו בימי ו'
    - ההרצאה אשר תתקיים בתאריך 23.04.2012 (יום ב')
    - ההרצאה אשר תתקיים בתאריך 06.05.2012 (יום א')
 
3. לאחר פרסום מועדי הבחינות ע"י רשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במהלך
    הקורס.