ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

ניתוח נ"ע  > קורס ניתוח ניירות ערך כלליתקורסי הכשרה לבחינות ניתוח ניירות ערך ומכשירים פיננסיים 
(מקצועית א') 2016-2017

רשימה כללית ותיאור הקורס
 

 

מס'שם הקורסמועד הפתיחהשעות
לימוד
מיקוםמס' מפגשיםמס' שעות
לימוד
מועד הבחינה
        
1.ניתוח ניירות ערך22.03.2016אחה"צתל-אביב3015027.06.2016
2.ניתוח ניירות ערך22.03.2016אחה"צחיפה3015027.06.2016
3.ניתוח ניירות ערך19.08.2016אחה"צתל-אביב30150דצמבר 2016
4.ניתוח ניירות ערך19.08.2016אחה"צחיפה30150דצמבר 2016
5.ניתוח ניירות ערך 14.03.2017אחה"צ תל-אביב30150יוני 2017
6.ניתוח ניירות ערך 14.03.2017אחה"צ חיפה 30150יוני 2017
        
 

 
הערות:
 
1. פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים. יתקבלו הפונים הראשונים
    עד למכסה .
2. . לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י המפקח על הביטוח וע"י הרשות לניירות ערך
    ייתכנו שינויים במועדי הקורסים.
 
 
 
הנושאים העיקריים:
 
השקעה וחיסכון - מושגי יסוד במימון: תשואה ושיעור תשואה על פני זמן, תשואה חסרת סיכון ופרמיית סיכון. חישובי תשואה, מושגי ריבית, ריבית דריבית ע"ע, ע"נ, ענ"נ שת"פ,תשואה ממוצעת. תשואה ריאלית/נומינלית.
הכרת הנכסים הפיננסים, מושגי יסוד שוק ההון: יסודות החשבונאות הכרת מאזן ודוח רווח הפסד. מניות, אג"ח כתבי אופציה , אופציות וחוזים עתידיים.
אפיוני אג"ח: אג"ח תלוש אפס אג"ח ריבית קבועה, ריבית משתנה,שקליות ,צמודות, פדיון אג"ח בתנאים שונים,בטחונות עבור אג"ח. מק"מ ,שחר,גילון, כפיר, גלבוע, גליל, , אג"ח קונצרניות חזרה ותרגול חישובי תשואה. דירוג סיכון (שיטת הרייטינג), חישובי מח"מ.
המוסדות הפעילים בשוק ההון,רשויות הפיקוח וניהול שוק ההון: מבנה  שוק הכספים ושוק ההון בנקים מסחריים חתמים,חברות השקעה גופים  מוסדיים,חברות, משקיעים פרטים. הבורסה לני"ע,רשות ני"ע ,משרד אוצר,בנק ישראל. הנפקת ני"ע השוק הראשוני והמשני,סיווג הנפקות,לני"ע השונים.
 אופציות וחוזים עתידיים: תכונות אופציות ,וחוזים עתידיים אסטרטגיות יסוד סטטיות לתנאי שוק שונים,
אסטרטגיות מורכבות חלק א גבולות מחירי אופציות, המודל הנאיבי חוזה סינטטי, נוסחת P.C.P. אסטרטגיות מרכבות חלק ב', מערכת הביטחונות של הבורסה. , המודל הבינומי, מודל black end scholes, רגישות מחיר האופציה לשינוי בפרמטרים, דלתא, גמא,וגא ,תיטא. אסטרטגיות דינאמיות,מרווח זמן, אסטרטגית דלתא נוטרל (אפס), חישוב שינוי ערך תיק דינאמי.
תמחור אג"ח: ערך מתואם, ניכיון, פרמיה תשואה לפדיון/תשואת החזקה,מקדם תשואה הגורמים העיקרים המשפעים על תשואות אג"ח. גורם המנוף,השפעות מדד המחרים לצרכן,שינוי ריבית, שינוי בשערי חליפין. 
תיאום שערים: גורמים המשפעים על שווי ני"ע דיבידנד , ריבית, מניות הטבה,הנפקת זכויות,חבילה בהנפקה.
הערכת שווי חברות: הערכת מחירי ני"ע ושווי חברות .,ערך נכסי,שווי שוק,מכפיל רווח,מדדי סיכון.
הכרת מכשירי השקעה: קרנות נאמנות, קופות גמל, קרנות פנסיה, מוצרים מובנים, תעודות סל.
שיעור המיסוי על הנכסים הפיננסיים, אג"ח, מניות, אופציות, דיבידנדים, קרנות נאמנות, השקעות בחו"ל.
המסחר בבורסה בישראל: שעטת מסחר, שעות פעילות, סוגי פקודות, מכירות בחסר, מידת הסחירות בשוק ההון. גידור סיכונים, אופציות שקל/דולר, עסקאות SWAP, הערכת כתבי אופציות.