ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

                                       קורסי הכשרה לבחינות ביסודות

                                                           

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א 1981 קובע שרק מי שיש בידו רשיון סוכן ביטוח בר-תוקף מטעם המפקח על הביטוח רשאי לעסוק בתיווך וביעוץ בביטוח.
       
על פי חוק הנ"ל כתנאי לקבלת רשיון סוכן ביטוח כללי או סוכן ביטוח ימי או סוכן ביטוח פנסיוני או משווק פנסיוני או יועץ פנסיוני, מחייב המפקח את המועמדים לעבור בהצלחה שלושה שלבים של הכשרה מקצועית שהראשון מהם הוא שלב בחנינות ביסודות. השלב כולל 4 בחינות שהם:
 
- יסודות ודיני ביטוח                - בחינה של המפקח על הביטוח
- כלכלה                                 - בחינה של רשות לניירות ערך
- חשבונאות                            - בחינה של הרשות לניירות ערך
- סטטיסטיקה ומימון               - בחינה של הרשות לניירות ערך
 
לקבלת מידע נוסף ומפורט לגבי קורסי הכשרה בכל אחד מהקורסים נא ללחוץ על הלחצן המתאים 

פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים
לאחר פרסומם של מועדי הבחינות המדויקים יתכנו שינויים במועדי הקורסים

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מועד וסילבוס של קורסים ביסודות > קורס יסודות ודיני ביטוח