ליסוב בע"מ, המסגר 42, ת.ד. 57696 תל-אביב  61574 טל. 03-6395820, פקס 03-6395811, E-mail: machonm@insurance.org.il

Created by Armadil

הכשרת סוכני ביטוח, משקעים ויועצים > מועד וסילבוס של קורסים ביסודות > קורס בחשבונאות 

                                               קורס "חשבונאות"


חשבונאות  05/01/2011, 12/01, 14/01, 19/01, 26/01, 02/02, 09/02, 16/02, 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03, 30/03,  ת"א – בוקר 06/04, 13/04, 20/04, 27/04, 04/05, 11/05 (סה"כ 20 מפגשים בין השעות 09:30-34:30  – 100 שעות אקדמיות).
מועד הבחינה – מאי 2011  

חשבונאות  06/07/2011, 13/07, 20/07, 27/07, 03/08, 10/08, 17/08, 24/08, 31/08, 07/09, 14/09, 21/09, 23/09, 27/09, ת"א – אחה"צ 05/10, 11/10, 18/10, 26/10, 02/11, 09/11(סה"כ 20 מגשים בין השעות 16:00-20:00 –    102 שעות אקדמיות).                 
מועד הבחינה – נובמבר 2011

חשבונאות 07/07/2011, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08, 01/09, 08/09, 15/09, 16/09, 22/09, 23/09, 25/09  ת"א – אחה"צ 06/10, 09/10, 16/10, 27/10, 03/11, 10/11 (סה"כ 20 מגשים בין השעות 16:00-20:00 –    100 שעות אקדמיות).                 
מועד הבחינה – נובמבר 2011

חשבונאות11/07/2011, 18/07, 25/07, 01/08, 08/08, 15/08, 22/08, 29/08, 05/09, 09/09, 12/09, 19/09, 26/09, 03/10, 10/10,  י-ם – אחה"צ  17/10, 24/10, 28/10, 31/10, 04/11, 07/11 (סה"כ 20 מגשים בין השעות 16:00-20:00 –    100 שעות אקדמיות).                 
מועד הבחינה – נובמבר 2011

חשבונאות12/07/2011, 19/07, 26/07, 02/08, 09/08, 16/08, 23/08, 30/08, 06/09, 09/09, 13/09, 20/09, 27/09, 04/10, 11/10, חיפה – אחה"צ  18/10, 21/10, 25/10, 01/11, 04/11, 08/11 (סה"כ 20 מגשים בין השעות 17:00-21:00 –  100 שעות אקדמיות).                 
מועד הבחינה – נובמבר 2011

 

הנושאים העיקריים:

מבוא לחשבונאות - הנחות ועקרונות: מבנה הדו"חות הכספיים – מאזן, מבנה הדו"חות כספיים – רווח והפסד, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח על שינויים בהון עצמי, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח על תזרימי מזומנים, מבנה הדו"חות הכספיים – דו"ח דירקטורים על מצב עניני התאגיד.

כללי חשבונאות מקובלים: רכוש שוטף – מזומנים, השקעות לזמן קצר, ,לקוחות, חייבים ויתרות חוב, רכוש שוטף – מלאי, השקעות קבע, רכוש קבוע,  רכוש אחר והוצאות נדחות, התחייבויות שוטפות, התחייבויות לזמן ארוך – עתודות, התחייבויות לזמן ארוך – הלוואות, אג"ח ואג"ח להמרה, התחייבויות תלויות, קבוצת ההון העצמי.

דו"חות כספיים: דו"חות כספיים מותאמים, דו"חות מאוחדים, אירועים לאחר תאריך מאזן, רווח למניה דו"חות לתקופת ביניים, ניתוח דו"חות כספיים.
פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימאלי של נרשמים

קורסים מסומנים בכוכבית הינם קורסים מקבילים בסמסטר וייפתחו במידה ותתמלא המכסה בקורסים העיקריים של אותו הסמסטר.

לאחר פרסום מועדי בחינות מדוייקים ע"י הרשות לניירות ערך ייתכנו שינויים במועדי הקורסים